Fysisk tilrettelegging

Barn med nedsatt syns- og hørselsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, hørselsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Hørsel

Tennisballer på stolbena.Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere å være en aktiv deltaker når du har nedsatt hørsel. Dette gjelder alle miljøer som barnet oppholder seg i.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger av lydmiljøet blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsentral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven. Det finnes flere ordninger omkring dette. Statped kan informere om hvem som utfører målinger på det enkelte sted.

Les mer om praktiske tips og tiltak ved nedsatt hørsel.

Syn

Barn som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barnet:

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Les mer om fysisk tilrettelegging for småbarn med nedsatt synsfunksjon.

Kilder

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hentet 12. september 2019, fra Helsedirektoratet.no.

Hørselshemmede. Tema fra Utdanningsdirektoratet om barn og unge som har hørselshemminger. Det er viktig med støtte på et tidlig tidspunkt. På denne siden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter.

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Hentet 12. september 2019, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 12. september 2019, fra Lovdata.no.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 12. september 2019, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan forbarnehagens innhold og oppgaver. Hentet 12. september 2019, fra Udir.no.

Les mer

Dansk Blindesamfund. (2011). Tilgængelighed. Hentet 12. september 2019, fra Dansk Blindesamfund.


										
					
Sist oppdatert 15.10.2019