Før barnet begynner i barnehage

Det er et mål at alle barn som går i barnehage skal ha et individuelt tilpasset tilbud ut fra sine forutsetninger. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn.

Å begynne i barnehage kan være en stor overgang for mange. Dette gjelder også for barn med spesielle behov. God planlegging i forkant kan derfor være av stor betydning.

Det er viktig at barnehagen får god informasjon om barnet og barnets behov allerede ved søknad om barnehageplass. Hvis barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, må dette komme frem. Det foreligger egne prosedyrer for gangen i en sak for å søke om spesialpedagogisk hjelp.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder.

Kilder

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 23. mai 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover, veiledere, informasjon m.m.

Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64.Hentet 23. mai 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 23. mai 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 23. mai 2017, fra Lovdata.

Les mer

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen (PDF). Hentet 23. mai 2017, fra Regjeringen.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018