Spesialpedagogisk hjelp

Mange barn med kombinerte syns- og hørselsvansker har større behov for tilrettelegging, hjelp og voksenkontakt enn det som ligger innenfor en vanlig barnehages ressurser. Det er derfor ofte behov for spesialpedagogisk hjelp og bistand.

Barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp og denne rettigheten er hjemlet i Opplæringslova (1998) § 5-7. Når barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp skal det fattes et enkeltvedtak på bakgrunn av en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT).

Les mer om spesialpedagogisk hjelp før skolealder.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT).

Les mer om enkeltvedtak.

Les mer om sakkyndig vurdering.

Kilder

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no. NB: Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Lover

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 20. november 2014, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 15.10.2019