Orientering og mobilitet

Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evne til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet. Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten bruk av hjelpemidler.

Gutt på mobilitetstrening Orientering handler om å finne ut:

  • Hvor er jeg?
  • Hvor skal jeg?
  • Hvordan kommer jeg dit?

Forflytning handler om å kunne bevege seg i omgivelsene. For små barn kan dette for eksempel innebære å åle, rulle, krabbe, krype, gå eller løpe.

Mobilitetsopplæring

Tidligere var mobilitetsopplæring forbeholdt blinde. Men erfaring viser at mobilitet er viktig også for svaksynte, sterkt svaksynte og personer med sammensatte vansker. De som har orienteringsvansker som følge av hjerneskader kan også ha nytte av opplæring i mobilitet.

Mobilitetsopplæring må tilpasses hvert enkelt barn. Det må blant annet tas hensyn til barnets forutsetninger, behov, alder og synsfunksjon.

For at barn skal bli mest mulig selvhjulpne og uavhengige av andre, er det ønskelig at de blir aktive, nysgjerrige og trygge på å bevege seg rundt allerede fra de er ganske små.

Mobilitet for barn som har synsvansker, begynner lenge før barnet kan forflytte seg på egen hånd. Alt fra spedbarnsalder skal barnet lære seg å bruke de andre sansene, utvikle seg motorisk, lære seg begreper om omverden og få kjennskap til sin egen kropp og plassering i rommet. Barn som er svaksynte, må lære å utnytte synsresten sin på en best mulig måte.

En synspedagog eller mobilitetspedagog vil kunne gi råd og veiledning om mobilitet for barn med synshemning. Kontakt Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) for mer informasjon.

På sidene om orientering og mobilitet kan du lese om mobilitet for barn som er blinde, mobilitet for barn som er svaksynte og hvordan man kan ledsage barn som bruker rullestol.

Kilder – alle tekstene om mobilitet

Arntzen, T., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Orientering og mobilitet. Å ledsage en rullestolbruker som ikke kjører selv. I Fokus MDVI. Fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.

Asmussen, A. B. (Uten dato). Kørestolmobility. Synskonsulent, Fyns Amt. København: Videncenter for Synshandicap. (Utgått).

Bjerre, G. (Uten dato). Mobility og orientering for små børn. Kalundborg: Refsnæsskolen. (Utgått).

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken M., & Tellevik J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Trondheim: Tambartun kompetansesenter/Tapir Forlag.

Hovland, L., Sellæg, N., & Veum, J. C. (2018). En liten bok om ledsaging. Ledsaging når den ene personen har kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Hentet 28. september 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. (s. 327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Levy, G. (1995). Om at ledsage en synshandicappet kørestolbruger. Dansk oversættelse og bearbejdelse af en pjece fra det britiske Royal National Institute for the Blind (RNIB). København: Videncenter for Synshandicap/Socialstyrelsen.dk.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan (PDF). Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 28. september 2018, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Welsh, R.L., &  Blasch B. B. (1980) (Red.). Foundation of Orientation and Mobility. New York: American Foundation for the Blind.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statpeds skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.

Les mer

Adaptor AS – har en hjelpemiddelavdeling der man kan få råd og informasjon om mer enn 1100 forskjellige produkter for eldre, synshemmede og dyslektikere. De ønsker å bidra til trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for syns- og yrkeshemmede, og bidra til at den enkelte oppnår bedre livskvalitet. Adaptor er eiet av Norges Blindeforbund.

Cutter, J. (2007). Independent Movement and Travel in Blind Children. A Promotion Model. A Volume in Critical Concerns in Blindness. USA: IAP - Information Age Publishing, Inc.

Kettler, B. W., Jessen, E. M., & Kolstad, M. (2006). Vi lager hus. Et praktisk opplegg for gruppe hvor en elev er blind. DVD følger med. Statped skriftserie nr. 46. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.

Kreuter, L. H. (2010). Mobility med blinde småbørn – Metoder og inspiration. Dansk publikasjon. Søk på tittel. Hentet 28. september 2018, fra Synscenter Refsnæs, Region Sjælland.

Kreuter, L. H. (2014). Mobilitystokke og blinde småbørn. Dansk publikasjon. Søk på tittel. Hentet 28. september 2018, fra Synscenter Refsnæs, Region Sjælland.

Ledsagerteknikk-app. Ledsageteknik-appen er for alle, som ønsker viden om, hvordan man bedst ledsager en person med en stærk synsnedsættelse eller blindhed. Dansk app.

Nielsen, L. (1991). Rummet og Jeg’et: om at lære sig tidlig rumforståelse ved hjelp af “det lille rum”. København: Sikon.

Norges Blindeforbund. (2013). Gode råd i møte med synshemmede (PDF). Hentet 28. september 2018, fra Norges Blindeforbund.

O&M-TEKNIK – en guide til instruktører i orientering og mobilitet. O&M-teknik-appen præsenterer teknikker til at færdes, hvis man har en stærk synsnedsættelse eller blindhed. Dansk app.

Rosen, R. (1999). Mobility for synshandicappede med fysiske funktionsnedsættelser.(Originaltitel: Learners with visual and physical impairments. I Foundations of Orientation and Mobility, AFB Press, 1998). Socialstyrelsen.dk.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap.

Socialstyrelsen i Danmark har gitt ut to plakater:

Specialpedagogiska skolmydigheten. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). (uten dato). STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning. Hentet 28. september 2018, fra Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stabell, E. H., & Wetaas, B. (2001). Småbarnsmobilitet. Småskriftserie hefte 2. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Storliløkken, M., Martinsen, H., Tellevik, J. M., & Elmerskog, B. (2012). Mobilitetsopplæring. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Trondheim: Tapir forlag.

Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet.

Vollan, A. M., & Ryen H. T. (2006). ”Hæla i taket” – Mobilitetsopplæring for et barn med sammensatte vansker. Spesialpedagogikk 9/06. s. 32 – 39. Oslo.

Wiener, W. W., Welsh, R. L., &  Blasch B. B. (2010). (Red.). Foundations of Orientation and Mobility. Volume 2, Third Edition. Instructional Strategies and Practical Applications. New York: AFB Press (American Foundation for the Blind).

Aanstad, M., & Kjeldstad, A. (2007). Synsuka. Temauke om syn og det å være blind (PDF). Statped skriftserie nr. 58A og nr. 58B. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 28. september 2018, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 20.08.2020