Skriftspråkutvikling

Barn møter skriftspråket i sine omgivelser alt fra første leveår. Bokstaver og ordbilder (visuell skrift) finnes overalt i barnets omgivelser. Ved å se symboler og skrift i ulike sammenhenger blir de gradvis kjent med hva skrift er og hvordan skrift brukes.

For at små barn som er sterkt svaksynte eller blinde skal få del i skriftspråket, må forholdene legges til rette.

Skriftspråk for barn som er sterkt svaksynte

Barnet må ha tilgang på bøker som de har mulighet til å se, alt ut fra den enkeltes synsfunksjon. Det kan for eksempel være stor størrelse på bokstavene, ryddige sider og gode kontraster. Barnets hyller, garderobeplass, materiell og liknende kan merkes med en skriftstørrelse som er lesbar for barnet. Etterhvert vil kanskje luper eller forstørrende TV være viktige hjelpemidler.

Skriftspråk for barn som er blinde

Ark med blindeskriftBarn som er blinde bør få møte punktskrift i situasjoner hvor visuell skrift er benyttet.  Tilgang på bøker med punktskrift, merking på betydningsfulle steder og merking av materiell blir også viktig. Ved å gjøre punktskriften tilgjengelig i naturlige sammenhenger kan barnet bli nysgjerrig og få interesse for skriftspråket.

Å lese punktskrift skiller seg fra lesing av visuell skrift ved at punktskriften leses (avkodes) med fingrene.

 

Dette forutsetter

  • god motorikk
  • taktil diskrimineringsevne (evne til å skille punktene fra hverandre)
  • sansing og persepsjon (oppfatte og forstå)

Små fingre leser punktskrift.For å utvikle taktilsansen må barnet oppmuntres av voksne til å være aktive med hendene. De må få være nysgjerrige i utforskning av omgivelsene.

 

 

 

 

Stimulering til utvikling av gode taktile ferdigheter innebærer at en fokuserer på

  • styrke i hender og fingre
  • fingerferdighet og finmotorikk
  • koordinasjon
  • taktil diskriminering

Barnet må mestre å bruke fingrene som “øyne”.

Lek med skriftspråket blir etter hvert viktig for å kunne oppleve sammenheng mellom tale og skrift. Barnet kan gjerne være med å leke-skrive med punktmaskinen allerede fra tidlig førskolealder.

Utforsking av punktmaskin

Barn som skal forberede seg på å lese og skrive punktskrift, trenger god tilgang til barnebøker og annen skriftlig informasjon i punkt, på samme måte som barn uten synsnedsettesle trenger bøker med visuell skrift.

Les mer

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til barn, unge og voksne som er blinde og svaksynte, og til andre som har vansker med å lese trykt tekst. De har også taktile bøker for barn. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Offentlig utvalg for punktskrift. OUPs hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift. Innføring av nye standarder og større revisjonsarbeid innenfor generell punktskrift, kortskrift og norsk 8-punkttabell skal legges fram for Kulturdepartementet for godkjenning.


										
					
Sist oppdatert 11.05.2015