Fagpersoner – syn

Hvem gjør hva?

Fagpersoner som tester synsfunksjon har forskjellige ansvarsområder. De bruker tester og ulike kartleggingsmetoder tilpasset personens alder og funksjonsnivå.

Her nevnes kort hva de enkelte fagpersonene har ansvar for.

Helsesøster

Helsesøstrene, sammen med helsestasjonslegene, kartlegger barns syn etter Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet. De tester også barns skarpsyn på avstand når de er 4 år.

Øyelege (oftalmolog)

Øyelegene kartlegger, tester, diagnostiserer og behandler:

 • sykdommer og misdannelser i øynene
 • brytningsfeil (langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner)
 • skarpsyn

Noen øyeleger, blant annet de som er ansatt i Statped, kartlegger også andre delfunksjoner.

Optiker (optometrist)

Optikerne undersøker og behandler synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening.

Oppgavene består blant annet i å:

 • foreta undersøkelser av synsfunksjon og øyehelse
 • avdekke brytningsfeil og foreskrive hjelpemidler som briller og kontaktlinser
 • diagnostisere og behandle andre synsproblemer
 • henvise direkte til øyelege ved mistanke om øyesykdommer

Ortoptist

Ortoptistene (i samarbeid med blant annet øyeleger) undersøker, diagnostiserer og behandler:

 • skjeling (strabisme)
 • amblyopi (synsnedsettelse av ukjent årsak)
 • dobbeltsyn
 • samsynsvansker
 • øyerelaterte lese- og skrivevansker

Synspedagog

En synspedagog er en lærer, førskolelærer eller liknende med videreutdanning i spesialpedagogikk med vekt på syn og synshemning. Noen synspedagoger arbeider direkte med personer med synshemning i barnehage og skole, mens andre er rådgivere og bidrar med:

 • kartlegging og testing av synsfunksjon
 • informasjon og kurs om synshemning
 • råd om tilrettelegging og tiltak
 • opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker

Kilder

Høgskolen i Sørøst-Norge. Tilbyr grunnutdanning og formell etter- og videreutdanning for optikere. Søk på optometri.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. B. (2008/2012). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I: E. Befring, & R. Tangen (red.) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Norsk oftalmologisk forening (NOF). (uten dato). Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi. Hentet 26. mai 2020, fra Helsebiblioteket.no.

Norges Optikerforbund. Hjemmeside til Norges Optikerforbund.

Norske Ortoptisters Forening (NOF). Hjemmeside til Norske Ortoptisters Forening.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revidering. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 3. oktober 2015, fra Helsedirektoratet.no.

Les mer

Helsebiblioteket.no. Offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder. Helsebiblioteket.no kjøper også inn en rekke fagressurser og tilgjengeliggjør disse via nettstedet.

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov, og tilbyr tjenester på området syn. På oppdrag foretar Statped utredning av synsfunksjon, gir opplæring i kompenserende ferdigheter og teknikker, og tilpasser læremidler.

Utdanning.no – nettportal er en nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, og eies av Kunnskapsdepartementet. Her finnes informasjon om ulike yrkesgrupper.


										
					
Sist oppdatert 26.05.2020