Tilrettelegging

Kontrast og taktilt mønster på gulvEn god tilrettelegging kan hjelpe små barn med nedsatt syn til å fungere best mulig ut fra sine forutsetninger.

Et barn kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med barnets evne til å se. Dette kan reduseres ved at synevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, for eksempel ved at miljøet legges tilrette.

På disse sidene under tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet og eksempler på aktuelle hjelpemidler. Tiltak ved ulike synsfunksjoner blir beskrevet. Disse tiltakene er de samme som er beskrevet i synssimulatoren som du finner på sidene Om syn.

Overgangene fra hjem til barnehage og fra barnehage til skole vies spesiell oppmerksomhet, da dette kan være sårbare perioder i et barns liv.

Til slutt finner du en oppsummering av mange praktiske råd når det gjelder samvær med barn med nedsatt syn.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020