Å begynne i barnehagen

Barna i barnehagen har kledd seg utMålet er at alle barn som går i barnehage skal ha et individuelt tilpasset tilbud ut fra sine forutsetninger. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn.

Å begynne i barnehage kan være en stor overgang for mange. Dette gjelder også for barn med spesielle behov. God planlegging i forkant kan derfor være av stor betydning.

Det er viktig at barnehagen får god informasjon om barnet og barnets behov allerede ved søknad om barnehageplass.

Hvis barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, må dette komme frem. Det foreligger egne prosedyrer for gangen i en sak for å søke om spesialpedagogisk hjelp.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder.

Forberedelsesmøte

Ved tildelt plass anbefales det et møte hvor foresatte, barnehagepersonale, PPT, eventuelt representant fra Statped og/eller en annen synspedagog og andre aktuelle fagpersoner er til stede.

Aktuelt innhold kan være:

 • informasjon om barnets synsnedsettelse
 • behov for ekstra ressurser
 • drøfte eventuelt behov for fysisk tilrettelegging i barnehagen med tanke på:
  • lys- og blendingsforhold
  • fargemarkeringer av fysisk miljø ute og inne
  • fysiske markeringer
  • lydmiljø
 • utarbeide plan for hvem som har ansvar for hva, når og hvordan
 • plan for kompetanseheving av barnehagepersonalet

Ifølge barnehagelovens § 3 har barn rett til, utfra alder og modenhet, å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnet skal gis mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 15. august 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan forbarnehagens innhold og oppgaver. Hentet 28. september 2018, fra Udir.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Rettigheter, veiledere, informasjon m.m.

Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2016). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 2. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (Sist endret 2016). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 2. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Lover m.m.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2010-2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 2. januar 2017, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 2. januar 2017, fra Statped.no.

Statped – læringsressurs. Statped tilrettelegger lærebøker i hele grunnopplæringen, for elever med synsnedsettelse. Lærebøkene tilbys som punktskriftbøker, e-bøker for punktskriftlesere, e-bøker for svaksynte og lydbøker i DAISY-format.


										
					
Publisert 11.11.2011, sist oppdatert 13.12.2018