Belysning og blending

Barn som er svaksynte bruker mye krefter på å se. Gode og riktige lysforhold kan derfor være av stor betydning med tanke på hvor godt barnet kan utnytte synskapasiteten sin. Når lyset er tilrettelagt utfra barnets synsfunksjon er det lettere for barnet å være aktivt deltakende i lek og andre aktiviteter.

Synsfunksjonen varierer fra barn til barn, avhengig av synsdiagnose, grad av synsnedsettelse og lysforhold. Mange andre faktorer spiller også inn. Noen barn har nedsatt syn i skumring og mørke og har behov for økt belysningsstyrke og mye lys. Andre er lysømfintlige og har behov for lysskjerming. Lysforholdene må av den grunn tilpasses den enkelte.

Allmennbelysning

Sørg for jevn og god allmennbelysning i hvert enkelt rom. Det bør ikke være store forskjeller i belysningsstyrke i de ulike rommene barnet ferdes i, fordi øyets evne til å tilpasse seg ulike lysnivå (adaptasjon) kan være svekket hos barn som er svaksynte.

Det kan være en fordel om belysningen er regulerbar slik at den kan varieres i forhold til påvirkning av sollys/dagslys utenfra, og type aktivitet barnet utfører.

Punktbelysning

Noen har behov for ekstra punktbelysning ved aktiviteter der det stilles ekstra krav til å se detaljer.

Ved punktbelysning må lyset falle på det barnet skal se på og ikke på barnet. Det er viktig at lyset ikke gir gjenskinn fra blanke flater slik at barnet blir blendet.

Blending

Blending skaper ubehag og vanskeliggjøre det å se. Dette gjelder både direkte og indirekte blending. Både allmennbelysning og punktbelysning må derfor ha god avskjerming.

Direkte blending

  • når en får sollys eller lys fra taklamper og vindu direkte mot øynene

Indirekte blending

Skinn mot øynene fra blanke flater som:

  • plastduker
  • lakkerte og nybonede gulv
  • bøker med blanke ark

Barn vil ofte ha vansker med å si noe om sitt lysbehov. Det er derfor viktig å observere barnet i ulike situasjoner og ut fra dette prøve å legge til rette så godt som mulig.

Kilder

Jensen, K. O. (1995). Noget om lys-og småbörn som er svagsynede. Kalundborg: Refsnæsskolen, Institut for blinde og svagsynede börn og unge i Danmark.

Jacobsen, M., & Skinnes, K. J. (2007). Lyset bestemmer hvor blind jeg er. Blindesaken, 2, s.15.

Jacobsen, M. (2007). En lærepenge OM LYS. Blindesaken, 2, s. 4-6.

Kunnskapsbanken. (2021). Belysning i bolig. Hentet fra Kunnskapsbanken.net.

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet fra Specialpedagogiska skolmydigheten.


										
					
Sist oppdatert 01.03.2021