Hjelpemidler

Barn med synsnedsettelse kan ha bruk for og nytte av hjelpemidler i førskolealderen for å avhjelpe, erstatte eller kompensere for sansetapet.

Det finnes hjelpemidler som gir barn mulighet til utfoldelse, utvikling og bedring av deres funksjonsevne. Det kan blant annet være leker og utstyr som kan stimulere og hjelpe det enkelte barnet til å fungere bedre i hverdagen.

Enkelte hjelpemidler kan søkes dekket via folketrygden, jamfør folketrygdlovens §10-6 og § 10-7 (1997) der det blant annet står (sitat):

§ 10-6. Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7.

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

Departementet gir forskrift om stønad etter denne paragrafen, herunder særregler for bestemte grupper.

Videre står det (sitat):

§ 10-7Stønadsformer

Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til

a) hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,

(…)

d) førerhund,

e) lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,

(…)

Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-6, kan det også ytes tilskott til opplæringstiltak.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, og kan herunder bestemme at hjelpemidler skal utlånes fra en hjelpemiddelsentral.

(…)

NAV (2013, endret 2015) skriver følgende på sine hjemmesider om hjelpemidler til lek, trening og aktivisering:

Det finnes hjelpemidler som gir barn og unge mulighet til lek, trening og aktivisering.

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt. Hjelpemidler til lek og sport må være nødvendig og hensiktsmessig for en normal aktivitet og utvikling. Det legges stor vekt på den enkeltes individuelle behov.

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet. Hjemmet er her definert som foreldrehjem og barnebolig. Ved behov for hjelpemidler i flere hjem, må det begrunnes hvorfor dette er nødvendig.

Hvis barnet har behov for et hjelpemiddel, kontakter dere kommunehelsetjenesten der dere bor. Hvis det er behov for hjelp til utredning og utprøving, sendes henvisningsskjema for bistand til NAV Hjelpemiddelsentral.

Synspedagoger og optikere (med videreutdanning i svaksyntoptikk) kan anbefale hjelpemidler ut fra barnets behov, alder og modning. Dette må foregå i samråd med barnet og familien, fagpersoner i kommunen og synsfaglig personale ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Når et hjelpemiddel et innvilget, må barnet og barnets nærpersoner få systematisk opplæring i hvordan og i hvilke situasjoner hjelpemidlene kan brukes.

Kommunehelsetjenesten (blant annet synskontakter), synspedagoger, hjelpemiddelsentralen og private hjelpemiddelfirma kan gi veiledning i pedagogisk og teknisk bruk av hvert enkelt hjelpemiddel.

Her kan du lese om bruk av noen hjelpemidler som er egnet for barn med nedsatt syn.

Kilder

NAV – Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering. Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. For å få slike hjelpemidler må barnets funksjonsevne være varig (utover to år) og vesentlig nedsatt.

Lover og regler

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19. Hentet 26. august 2018, fra Lovdata.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen. (2006, sist endret 2017). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 26. august 2018, fra NAV.

Les mer

Briller og kontaktlinser til barn. Enkelte tilstander og diagnoser kan gi rett til støtte til briller/kontaktlinser. Les om dette på nav.no.

Hjælpemiddelbasen. Dansk hjelpemiddeldatabase med oversikt over hjelpemidler, forhandlere, nyheter, forum, litteraturhenvisninger med mer.

NAV Hjelpemiddeldatabasen. Databasen inneholder informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Den inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer. Utvalget omfatter alle typer hjelp.

NAV Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV Hjelpemiddelsentral.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020