Lenker

Her er det samlet lenker til annen informasjon som det kan være nyttige å kjenne til (i alfabetisk rekkefølge). Informasjonen er sakset fra hjemmesidene.

Det du ikke finner her, finnes kanskje under rettigheter og tilbud i venstremenyen. Se forøvrig menyen lenker og litteratur i horisontalmenyen på de enkelte sansetapene.

Appbibliotek.no

Appbiblioteket.no er et nettsted fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettstedet supplerer det du finner av informasjon om:

Les mer om Appbibliotek.no.

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Målet er at ingen barn skal dø av kreft. De ønsker å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier.

Les mer om barnekreftforeningen. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat.

Les mer om Bufdir.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Bufetat styres av Bufdir. Bufetat har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier som trenger det, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Les mer om Bufetat.

Cerebral parese-foreningen (CP-foreningen)

CP-foreningen er en interesseorganisasjon for personer med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, og også deres familier. Likestilling, inkludering og deltakelse på alle samfunnsområder er overordnede mål for vårt politiske arbeid.

Les mer om cerebral parese foreningen (CP-foreningen).

Cochletten – senter for talespråkstimulering

Stiftelsen Cochlettens formål er å fremme og tilby talespråklig trening for mennesker som er hørselshemmet eller har andre språklige utfordringer. Taletrenerne som jobber for Cochletten er erfarne logopeder og audiopedagoger. De gir individuelle lytte- og taletreningstimer på norsk, engelsk, fransk og tysk til barn og voksne.

Les mer om Stiftelsen Cochletten.

FFOs Rettighetssenter

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Jurister med erfaring innen velferdsrettens område jobber der. Senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon driver senteret.

Les mer om Rettighetssenteret.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.

Vi kan gi deg informasjon om: 

 • hvordan du kan støtte ditt eget barnet på skolen
 • hvordan du samarbeider godt med skolen om ditt barns skolegang
 • hvordan du kan bidra til et godt skolemiljø

Les mer om Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Slik ønsker de å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Les mer om Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

HBF er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Les mer om Handikappede Barns Foreldreforening.

HLF Briskeby

Skole, kurs og rehabilitering – vi kan hørsel!

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede, samt en avdeling for forskning og utvikling. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av Briskeby videregående skole as, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as (RUT) og HLF Briskeby forskning og utvikling as.

Våre samarbeidspartnere er Helse Sør-ØstNAV og Statped. Briskeby er en non-profit virksomhet som komplementerer og utfyller det offentlige tilbudet til hørselshemmede.

Les mer om HLF Briskeby – skole, kurs og rehabilitering.

ISAAC Norge

ISAAC –  er en forkorting for International Society for Augmentative and Alternative Communication.

ISAAC er en internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre kommunikasjonsmulighetene for barn og voksne med omfattende kommunikasjonsvansker.

Les mer om ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK.

Jungelhåndboka

Jungelhåndboka er gitt ut av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og inneholder lover og rettigheter innenfor velferdsretten. Den ble sist revidert i 2015.

Les mer på hjemmesiden til Jungelhåndboka.

Kunnskapsbanken.net

– NAV hjelpemidler og tilrettelegging

Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet. Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om

Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking.

Her finner du også e-læringsfilmer på områdene syn, hørsel og døvblindhet.

Les mer på Kunnskapsbanken.net.

MS-forbundet

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

Les mer på hjemmesiden til MS-forbundet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Les mer om Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Hovedoppgaven til NKDB er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

NKDB er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver og en koordinerende enhet. Alle enhetene er tilknyttet Helse Nord RHF. Vi samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Regionsentrene

Regionsenter for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Region: Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard

Signo skole- kompetansesenter

Region: Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen

Region: Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo

Trøndelag, Innlandet, Oslo og deler av Viken

Sentre med landsdekkende oppgaver

Statped sørøst – fagavdeling syn

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Koordineringsenheten

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) – Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)

Kompetansetjenesten er et nasjonalt tilbud i spesialisthelsetjenesten for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS).

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

NKSD er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer ved sentrene. NKSD skal bidra til å øke kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene.

På hjemmesiden finnes en oversikt over hvilke kompetansesentre som inngår. Her finner man også en alfabetisk liste over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene.

For diagnoser som ikke står på listen vises det til Sjeldentelefonen, som gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud:

Sjeldentelefonen 800 41 710

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Nordens velferdssenter (NVC)

Nordens velferdssenter er en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor. Vårt oppdrag er å bidra til videreutviklingen av velferdstiltak i Norden. Det gjør vi gjennom å utvikle den aktuelle kunnskapen. Med kunnskap som grunnlag, foreslår vi både politiske og praktiske forbedringer.

Les mer om Nordens velferdssenter (NVC).

Døvblindevirksomheten ved NVC fremmer like muligheter og deltakelse i samfunnet for personer med kombinerte syns- og hørselshemming og døvblindhet.

 • Oppdraget omfatter utdanning, utviklingsarbeid, igangsetting og koordinering av arbeid på tvers av landegrensene mellom nordiske virksomheter og organisasjoner for døvblinde. Vi arbeider også for å styrke europeisk og internasjonalt samarbeid.
 • De nordiske utdanningene og arrangementene utfyller de nasjonale utdanningene på døvblindområdet.
 • En viktig oppgave er å koordinere utvikling og formidling av kunnskap i Norden gjennom prosjekter, arbeidsgrupper, seminarer og nettverk. Nettverkene har som oppgave å innhente, utvikle og formidle kunnskap.

Les mer om døvblindevirksomheten innen Nordens velferdssenter (NVC).

Norges Handikapforbund (NHF)

NHF er en medlemsorganisasjon med ca 15 000 medlemmer. De har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd.

Samfunnsoppdraget deres er å:

 • lede samfunnet mot full likestilling
 • gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
 • være et sterkt fellesskap

Les mer om Norges Handikapforbund (NHF).

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemming, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Norsk forening mot støy

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.

Les mer om Norsk forening mot støy.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.

Les mer om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Norsk nettverk for Downs Syndrom (NNDS)

NNDS et frittstående nettverk for alle med Down Syndrom, eller med interesse for Down Syndrom. Formålet er å samle og spre informasjon om Down Syndrom og medvirke til at mennesker med Down Syndrom får et best mulig liv.

Les mer om Norsk Nettverk for Downs Syndrom (NNDS).

Norsk Revmatikerforbund (NRF)

NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Les mer om Norsk Revmatikerforbund.

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Vi tilbyr informasjon om diagnosene, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Våre tjenester er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser.

Socialstyrelsen

Svensk kunnskapsmyndighet.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Les mer om Socialstyrelsen i Sverige.

Socialstyrelsen – viden til gavn

Dansk hjemmeside.

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

 • Børn og unge
 • Handicap
 • Udsatte grupper

Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap.

Les mer om Socialstyrelsen.dk.

Stiftelsen Signo

Vi er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. Signo gir skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Signo gir et landsdekkende tilbud. Stiftelsen Signo består av syv virksomheter, som drives etter avtale med offentlige myndigheter.

Les mer om Signo.

Signo skole- og kompetansesenter

Vi leverer tjenester til personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk. Vi er lokalisert i Vestfold og Telemark, men leverer tjenester over hele landet.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål Folkehøyskole er en frilynt skole og landets eneste folkehøyskole for døve. Skolen ble opprettet i 1974 av Norges Døveforbund. Vårt mål er å være et senter for livslang læring der tilbudene er konsentrert omkring de behov døvesamfunnet har.

Vi gir døve og hørende tilbud i et aktivt og utfordrende tegnspråkmiljø. All undervisning foregår på tegnspråk. I tillegg til folkehøyskole driver vi også en omfattende kursvirksomhet.

Les mer om Ål folkehøyskole.


										
					
Sist oppdatert 01.07.2020