Offentlig helse- og omsorgstjeneste

Den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge er organisert på to nivå:

  • den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • spesialisthelsetjenesten

Det kan være nyttig å vite om helse- og omsorgsrelaterte ordninger både i kommunen og i den helseregionen du bor i.

Les om noen aktuelle helse- og omsorgstjenester under rettigheter og tilbud.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste

Kommunens helse- og omsorgstjeneste er den tjenesten som kommunen selv er ansvarlig for etter helse- og omsorgtjenesteloven (2011). Kommunene har et overordnet ansvar for å sørge nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.

Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne.

Offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune, er kommunens ansvar.

Etter lovens § 3-2 i helse- og omsorgstjenesteloven (2011) skal kommunene blant annet tilby følgende (sitat):

§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:

a. helsetjeneste i skoler og

b. helsestasjonstjeneste

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester

3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

a. legevakt,

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og

c. medisinsk nødmeldetjeneste, og

d. psykososial beredskap og oppfølging.

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

a. helsetjenester i hjemmet,

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og

c. plass i institusjon, herunder sykehjem.

7. Dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

Etter § 3-4 i helse- og omsorgstjenesteloven (2011), har kommunen plikt til å legge til rette for samhandling både innad i kommunen og med andre tjenesteytere. Kommunen skal samarbeide fylkeskommunen, regionale helseforetak og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet.

Spesialisthelsetjenesten

Det er staten som har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester. De fire regionale helseforetakene (RHF) har ansvar for at befolkningen i den enkelte region har tilgang til spesialisthelsetjenester, slik dette er fastsatt i lover og forskrifter.

Den offentlige spesialisthelsetjenesten består av somatiske og psykiatriske sykehustjenester. Men også private aktører med driftsavtale med et av de regionale helseforetak, er en del av spesialisthelsetjenesten.

Formålet er å oppnå likeverdige og gode spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Dette er uavhengig av pasientens alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

Spesialisthelsetjenesten har også oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell, opplæring av pasienter og pårørende.

De fleste større sykehus har blant annet øre-nese-hals-avdelinger og øyeavdelinger. For å få hjelp fra spesialisthelsetjenesten, må pasienten som regel bli henvist fra kommunehelsetjenesten (fastlege, annen lege eller legevakt). En optiker som oppdager en synsnedsettelse, har også henvisningsrett til øyelege.

Fire regionale helseforetak

RHF-ene er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og de har hvert sitt styre som rapporterer til eier.

De fire regionale helseforetakene er:

Kilder

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 5. mai 2020, fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet 5. mai 2020, fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 27.05.2020