Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste

Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for å gi barn, unge og voksne et godt og tilpasset opplæringsløp i henhold til lover og forskrifter for barnehager og skoler.

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå.

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped skal utvikle kompetanse på det spesialpedagogiske fagfeltet og dokumentere, formidle og implementere praksis- og forskningsbasert kunnskap.

Statped samarbeider med kommunene og fylkeskommunene for å sikre god og tilpasset opplæring for alle. De tilbyr kompetanseheving i barnehager og skoler og bistand i enkeltsaker. Den viktigste samarbeidspartneren er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Det er kommunen, gjennom PPT, som søker om tjenester fra Statped når det gjelder for eksempel utredning, rådgivning, oppfølging, kurs med mer.

Statped tilbyr blant annet tjenester når det gjelder barn, unge og voksne med nedsatt syn, nedsatt hørsel og kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.

Statped er en nasjonal etat som til og med 2019 lå under Utdanningsdirektoratet. Nå er etaten underlagt Kunnskapsdepartementet.

Les mer om Statped på Statped.no.

Les om hvordan man søker om tjenester fra Statped på Statped.no.

Fire regioner

Statped er delt i fire regioner som har ansvar for hver sine fylker.

Statped midt

Møre og Romsdal og Trøndelag.

Statped nord

Nordland og Troms og Finnmark.

Statped sørøst

Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.

Statped vest

Rogaland og Vestland.

Kontakt

Felles postadresse:

Statped postmottak
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Felles e-post:

post@statped.no

kurs@statped.no

Felles telefonnummer:

02196

+47 61 18 85 00

Kilder

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Offentlige dokumenter

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 5. mai 2020, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 5. mai 2020, fra Regjeringen.no.


										
					
Sist oppdatert 05.05.2020