Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste

Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped skal bidra til likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå. Det vektlegges tidlig innsats og forebyggende arbeid. Statped skal utvikle kompetanse på det spesialpedagogiske fagfeltet og dokumentere, formidle og implementere praksis- og forskningsbasert kunnskap.

Etaten er underlagt Utdanningsdirektoratet.

Det er kommunen, gjennom pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjenesten), som søker om tjenester fra Statped når det gjelder for eksempel utredning, rådgivning, oppfølging, kurs med mer.

Statped tilbyr blant annet tjenester når det gjelder nedsatt syn, nedsatt hørsel og kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet.

Fra 1. januar 2013 er Statped en virksomhet med felles ledelse.

Les mer om Statped på Statped.no.

Les om hvordan man søker om tjenester fra Statped på Statped.no.

Fire regioner

Statped er delt i fire regioner som har ansvar for hver sine fylker.

Statped midt

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Statped nord

Nordland, Troms og Finnmark, inkludert Svalbard.

Statped sørøst

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland og Telemark.

Statped vest

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kontakt

Felles postadresse:

Statped postmottak
Postboks 113
3081 HOLMESTRAND

Felles e-post: post@statped.no 

Felles telefonnummer: 02196

Kilder

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Offentlige dokumenter

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 2. januar 2017, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 2. januar 2017, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.01.2017