Annen nyttig informasjon og lenker

Her er det samlet lenker til annen informasjon som det kan være nyttige å kjenne til (i alfabetisk rekkefølge). Informasjonen er sakset fra hjemmesidene.

Det du ikke finner her, finnes kanskje under rettigheter og tilbud i venstremenyen. Se forøvrig menyen lenker og litteratur i horisontalmenyen på de enkelte sansetapene.

Appbibliotek.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden supplerer det du finner av informasjon om:

Les mer om Appbibliotek.no.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Les mer om Bufdir.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Bufetat er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Les mer om Bufetat.

Cerebral parese-foreningen (CP-foreningen)

CP-foreningen er en interesseorganisasjon for personer med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, og også deres familier.

Les mer om cerebral parese foreningen (CP-foreningen).

FAS-foreningen (svensk)

FAS föreningen – för gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador. Svensk nettside med informasjon og kunnskap om fosterskader forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.

Les mer om den svenske FAS föreningen.

FFOs Rettighetssenter

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Jurister med erfaring innen velferdsrettens område jobber der. Senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon driver senteret.

Les mer om Rettighetssenteret.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder og fem medlemmer.

Hva gjør FUG?­

 • Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen
 • Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg
 • Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte i skolen (disse kan lastes ned fra hjemmesiden).
 • Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen
 • Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om hjem-skole-samarbeid

Les mer om Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Slik ønsker de å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Les mer om Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund som har spesielt fokus på barn med funksjonsnedsettelser og deres familier.

HBF arbeider for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår uavhengig av diagnose og funksjonsnedsettelse. De gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

Les mer om Handikappede Barns Foreldreforening.

HLF Briskeby kompetansesenter as

HLF Briskeby kompetansesenter as er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av: HLF Briskeby kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as.

Tilbudet omfatter rehabiliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene tinnitus, CI (cochleaimplantat), Ménières sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet. Det gis også kurs for elever og lærere.

Briskeby videregående skole as

Briskeby videregående skole as er en privatskole som gir talespråklig opplæring for tunghørte elever. Undervisningen foregår i små klasser med moderne hørselstekniske hjelpemidler. Elever fra hele landet kan søke skoleplass ved Briskeby.

Les mer om HLF Briskeby kompetansesenter as.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK

ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Les mer om ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK.

Jungelhåndboka

Jungelhåndboka inneholder alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten og revideres hvert år.

Les mer på hjemmesiden til Jungelhåndboka.

Kunnskapsbanken.net –
om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking

Kunnskapsbanken er for deg som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet. Nettsiden er fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Kunnskapsbanken supplerer det du finner av informasjon om:

Les mer på Kunnskapsbanken.net.

Mo Gård

Svensk non-profit stiftelse. De tilbyr tjenester til personer som kommuniserer på tegnspråk eller anvender alternative kommunikasjonsformer og som har ytterligere funksjonsnedsettelser.

Les mer på hjemmesiden til Mo Gård.

MS-forbundet

MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

Les mer på hjemmesiden til MS-forbundet.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Kompetansemiljøets hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Les mer om Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Hovedoppgaven til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire regionsentre og to sentre med landsdekkende oppgaver. Helse Nord overtok koordineringen av kompetansetjenestene for døvblinde i januar 2013.

Regionsentrene

Regionsenter for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Region: Nordland, Troms og Finnmark

Statped, Landsdekkende faglig enhet, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Region: Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Trøndelag, Innlandet, Oslo og tidligere Akershus

Signo kompetansesenter

Region: Agder, Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Østfold

Sentre med landsdekkende oppgaver

Statped sørøst – fagavdeling syn

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Koordineringsenheten

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde – Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) – Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu


Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS)

Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS).

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

NKSD er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer ved sentrene. NKSD skal bidra til å øke kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene.

På hjemmesiden finnes en oversikt over hvilke kompetansesentre som inngår. Her finner man også en alfabetisk liste over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene.

For diagnoser som ikke står på listen vises det til servicetelefon 800 41 710.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb)

Svensk kunnskapssenter.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) är en övergripande nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för NKCdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer.

Les mer om Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb).

Nordens velferdssenter (NVC)

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. Nordens Välfärdscenter är ett kraftfullt redskap i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. Institutionen rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

Les mer om Nordens Välfärdscenter (NVC).

Norges Handikapforbund (NHF)

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 15 000 medlemmer. De har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd.

Samfunnsoppdraget deres er å:

 • lede samfunnet mot full likestilling
 • gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
 • være et sterkt fellesskap

Les mer om Norges Handikapforbund (NHF).

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. De er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Norsk forening mot støy

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.

Les mer om Norsk forening mot støy.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

NLB produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker. Alle som strever med å lese kan låne, enten det er synsvansker, dysleksi, ADHD eller andre funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig. Det er gratis å låne bøker fra NLB.

Les mer om Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Norsk nettverk for Downs Syndrom (NNDS)

NNDS har som hovedmålsetting å medvirke til at mennesker med Downs Syndrom (DS) får et best mulig liv. Selv om rammevilkårene for mennesker med DS er blitt stadig forbedret er det fortsatt mange muligheter for ytterligere forbedringer.

Les mer om Norsk Nettverk for Downs Syndrom (NNDS).

Norsk Revmatikerforbund (NRF)

Forbundets viktigste arbeidsfelt er forskning, informasjon og opplæring om revmatiske sykdommer. NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager.

Les mer om Norsk Revmatikerforbund. 

Samhandling med personer med døvblindhet

Veileder fra NAV: «Kunnskapsbanken; om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking». Veilederen gir et innblikk i hvordan det er å leve med ervervet døvblindhet, og har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. De håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget og fulgt opp.

Les mer om e-læringen «Samhandling med personer med døvblindhet».

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De tilbyr informasjon om diagnosene, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet.

Les mer om Senter for sjeldne diagnoser.

Socialstyrelsen

Svensk myndighet.
Socialstyrelsen är en statlig myndighet. Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Nettstedet inneholder blant mye annet informasjon om ulike diagnoser.

Les mer om Socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsen – viden til gavn

Dansk hjemmeside.
Socialstyrelsen er en del av Social- og Integrationsministeriet, og har til oppgave å bidra til aktiv vitenbasert sosialpolitikk, som medvirker til effektive sosiale ytelser til gavn for borgerne.

Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap.

Les mer om Socialstyrelsen.dk.

Stiftelsen Cochletten – senter for talespråkstimulering

Stiftelse Cochletten tilbyr ulike former for habilitering og talespråklig trening.

Les mer om Stiftelsen Cochletten.

Stiftelsen Signo

Signo gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde, med nesten tusen ansatte. Stiftelsen Signo består av syv virksomheter, som drives etter avtale med offentlige myndigheter.

Brukerne får bo- og omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring. De gir arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. Eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs er også en del av tilbudet, samt bistandssamarbeid i flere land.

Visjonen er «Grenseløs tro på menneskets muligheter».

Les mer om Signo.

Signo grunn- og videregående skole

Skolen er godkjent som friskole og opprettet for å gi opplæring til elever som har hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet.

Skole med internat

 • Opplæringen gis i et tegnspråklig miljø.
 • Signo grunn- og videregående skole er landsdekkende og tilbyr bemannet internat-tilbud for elever med lang reisevei.
 • Skolen ligger i Andebu i Vestfold og har tett samarbeid med andre virksomheter i Signo.

Signo kompetansesenter

Signo kompetansesenter yter tjenester til barn, unge og voksne som har hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger, eller døvblindhet.

Landsdekkende

Signo kompetansesenter yter landsdekkende tjenester innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Deres tjenester:

 • gis både ved senteret og i elevens bostedskommune.
 • er gratis for brukeren og gis på oppdrag fra fylker/kommuner.
 • gis også i form av kurs for foreldre, familier og fagfolk.

Tjenester til døvblinde

Signo kompetansesenter er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og dekker seks fylker i Sør-Norge.

 • Tjenestene gis både ved senteret og i brukernes bosted/bostedskommune.
 • Tjenestene fra Nasjonal kompetansetjeneste er et lavterskeltilbud som er gratis for brukerne.
 • Signo kompetansesenter ligger i Andebu og har tett samarbeid med andre virksomheter i Signo.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Uloba

Uloba jobber for at personer med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) (I lovverket betegnet som Brukerstyrt personlig assistanse).

​Uloba – Independent Living Norge SA – er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Målet  er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet.

Uloba er den norske Independent Living-organisasjonen, med en ideologi basert på at funksjonshemming er samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Les mer om Uloba, funksjonsassistanse og Borgerstyrt Personlig Assistanse.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål folkehøyskole er for alle som bruker tegnspråk og er Norges eneste folkehøyskole der alle lærerne er døve og dagligspråket er tegnspråk. Folkehøyskolen er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk.

Ål folkehøyskole er i tillegg et kurssenter med meget stor kursvirksomhet året rundt.

Les mer om Ål folkehøyskole.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 20.02.2020