Paraplyorganisasjoner

Her er det samlet noen paraplyorganisasjoner for og av personer med nedsatt funksjonsevne i alfabetisk rekkefølge. Informasjonen er sakset fra hjemmesidene deres.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Med sine 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Les mer om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i felleskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

Les mer om Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoer (SAFO).

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 35 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Formålet er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Les mer om Unge funksjonshemmede.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.12.2017