Paraplyorganisasjoner

På disse sidene følger er det samlet noen paraplyorganisasjoner for og av personer med nedsatt funksjonsevne, i alfabetisk rekkefølge. Informasjon om de enkelte organisasjonene er for det meste sakset fra hjemmesidene deres.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert.

I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Les mer om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Vår felles visjon er likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene samarbeider om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. Barrierer i samfunnet gjør at personer med funksjonsnedsettelser blir diskriminert, og SAFO har siden etableringen i 1995, jobbet for å fjerne slike barrierer.

De viktigste områdene som SAFO arbeider med er menneskerettigheter og diskriminering, levekår, retten til opplæring i fellesskapskolen, utdanning og arbeid, universell utforming av utemiljø og bygg, og likeverdige helsetjenester.

Les mer om Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Vårt formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Medlemsorganisasjonene våre representerer et stort mangfold av unge med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer. På vegne av disse jobber vi med tre hovedoppgaver: Politikk, kunnskap og opplysning og støtte til medlemsorganisasjonene.

Les mer om Unge funksjonshemmede.


										
					
Sist oppdatert 19.01.2021