Rettigheter og tilbud

Barn, unge, voksne og eldre med sansetap og familiene deres har som oftest behov for hjelp fra det offentlige.

Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter, og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter og tilbud som finnes. For å hjelpe på dette, er det samlet mye informasjon som kan være til nytte under Rettigheter og tilbud.

Den alfabetiske oversikten i venstremenyen og undermenyene gir en oversikt over ordninger som kan være aktuelle. Vi vil spesielt rette oppmerksomheten til følgende oversikter:

Kommunen eller fylkeskommunen kan gi videre rettledning.

Les om offentlige instanser.

Lover

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 6. april 2020, fra Lovdata.no.

Les mer

Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Her finner du kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema.

Helsenorge.no. (2014). Hjelpetilbud i kommunene. Her finner du en rekke hjelpetilbud som tilbys fra kommunene. Hentet 6. april 2020, fra helsenorge.no.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål. Sist oppdatert 2015.

Lovdata. Norges lover.

Norge.no. Norge.no er ein vegvisar til digitale tenester (sjølvbeteningsløysingar) frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar. Noreg.no gjev deg også informasjon om korleis du kan kommunisere på nett med det offentlege og velje digital postkasse.

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), tilrettelegge barnehagetilbudet - nedsatt funksjonsevne, hørselshemmede og blinde og sterkt svaksynte.

Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) eier og driver senteret.


										
					
Sist oppdatert 16.06.2020