Rettigheter og tilbud

Barn, unge, voksne og eldre med sansetap og familiene deres har som oftest behov for hjelp fra det offentlige.

Rettighetene er hjemlet i lover og forskrifter og tjenestetilbudene gis fra ulike instanser. I saker som fastlegger en enkeltpersons rettigheter eller plikter, skal det i følge forvaltningsloven fattes enkeltvedtak.

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter og tilbud som finnes. For å hjelpe på dette, er det samlet mye informasjon som kan være til nytte under Rettigheter og tilbud.

Den alfabetiske oversikten i venstremenyen og undermenyene gir en oversikt over ordninger som kan være aktuelle.

Kommunen eller fylkeskommunen kan gi videre rettledning.

Les om offentlige instanser.

Lover

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 4. mars 2019, fra Lovdata.no.

Les mer

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), tilrettelegge barnehagetilbudet - nedsatt funksjonsevne, hørselshemmede og blinde og sterkt svaksynte.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Hefte om rettigheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres. Utgitt av Helsedirektoratet i 2005 og revidert i 2013.

Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Her finner du kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her kan du også søke etter fastleger som har ledig plass.

Helsenorge.no. (2014). Hjelpetilbud i kommunene. Her finner du en rekke hjelpetilbud som tilbys fra kommunene. Hentet 4. mars 2019, fra helsenorge.no.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Lovdata. Norges lover.

Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Noreg.no er no ein vegvisar til digitale tenester (sjølvbeteningsløysingar) frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar. Noreg.no gjev deg også informasjon om korleis du kan kommunisere på nett med det offentlege og velje digital postkasse.

Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon eier og driver senteret.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.03.2019