Enkeltvedtak

Lovens definisjon på enkeltvedtak er ”et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”. Det betyr at saksbehandlingen av de fleste krav og søknader fra brukere skal munne ut i et enkeltvedtak (Forvaltningsloven, 1967).

Kommunen har ansvar for å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder og om spesialundervisning i skolen. Det skal gå tydelig frem av enkeltvedtaket hva som er tildelt. (Opplæringsloven § 5-7, jf. §§ 5-3 og 13-1).

Kilder

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 2. mars 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 2. mars 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.no.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.

Forvaltningsloven (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.04.2017