Enkeltvedtak

Lovens definisjon på enkeltvedtak er ”et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”. Det betyr at saksbehandlingen av de fleste krav og søknader fra brukere skal munne ut i et enkeltvedtak (Forvaltningsloven, 1967).

I § 28 i forvaltningsloven (1967) står dette: «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).»

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp gjelder barn under opplæringspliktig alder. Kommunen har ansvar for å fatte et enkeltvedtak som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva hjelpen skal være. Foresatte har klagerett på enkeltvedtaket.

Spesialundervisning

Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at det utarbeides en sakkyndig vurdering og at det fattes vedtak om spesialundervisning. Det er enkeltvedtaket som setter rammen for hva slags spesialundervisning eleven har krav på. Foresatte/eleven har klagerett på enkeltvedtaket.

Kilder

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), tilrettelegge barnehagetilbudet – nedsatt funksjonsevne, hørselshemmede og blinde og sterkt svaksynte.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialundervisning. Informasjon om handlingsrommet som skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om når rett til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 6. april  2020, fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet 6. april 2020, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 6. april 2020, fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 15.04.2020