Opplæring

Rett og plikt til opplæring

Det er den enkelte kommune eller fylkeskommune har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling.

Ifølge opplæringslovens § 2-1 har barn og unge plikt til grunnskoleopplæring og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

I § 3-1 i opplæringsloven heter det blant annet at ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring har rett til 3 års videregående opplæring. Noen fag forutsetter lengre tid. Elever som har rett til spesialundervisning etter § 5, har rett til inntil to år ekstra dersom eleven trenger dette i forhold til de opplæringsmålene som er satt for den enkelte.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

§ 1-3 i opplæringsloven slår fast at opplæringen skal være tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærling og lærekandidat. Tilpasset opplæring vil si at den enkelte elev skal få læringsmål som det er mulig for eleven å nå. Det er et av flere utdanningspolitiske mål for bedre læring at barnehagen og skolen skal møte mangfoldet av barn og unges forutsetninger og evner gjennom tilpasset opplæring.

Elever har rett til spesialundervisning dersom de ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen (opplæringsloven § 5-1).

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste, tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

I venstremenyen under opplæring finnes en alfabetisk oversikt over aktuelle tema knyttet til opplæring, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, hvilke lover som gjelder og hvilke rettigheter og tilbud som finnes.

Kilder

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir satt i verk. Direktoratet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.no.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 5. januar 2016, fra Lovdata.no.

Forskrifter, Meld. St., rettigheter, veiledere m.m.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 5. januar 2016, fra Lovdata.no.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2010-2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 5. januar 2016, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 5. januar 2016, fra Regjeringen.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Hørselshemmede. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar. Udir-9-2012. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no. NB: Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Innholdet her er ikke oppdatert.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler (PDF)Veilederen om opplæring i ferdigheter i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring. Målgruppen er skoleeiere, skoleledere, pedagoger og PPT. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017