Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjeneste)

Sakset fra Utdanningsdirektoratet (2017):

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Barnehage

I barnehageloven §19 c (2005) om pedagogisk psykologisk tjeneste, står det at tjenesten er sakkyndig instans i saker som omhandler spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette er lovpålagt. PP-tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Opplæring

Opplæringslova § 5-6 (1998) fastslår at hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette kreves av loven. Tjenesten skal også hjelpe skolen i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for å legge opplæringen bedre tilrette for elever med særlige behov.

Kilder

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet 23. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 23. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 23. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover og rundskriv

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 23. oktober 2018, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). Rundskriv F-04-13. Hentet 23. oktober 2018, fra Regjeringen.no.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 23. oktober 2018, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 23. oktober 2018, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 23. oktober 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 23. oktober 2018, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). PPT og spesialpedagogikk. Hentet 23. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.10.2018