Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjeneste)

Sakset fra Utdanningsdirektoratet (2017):

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Barnehage

I barnehageloven §19 c (2005) om pedagogisk-psykologisk tjeneste, står det at tjenesten er sakkyndig instans i saker som omhandler spesialpedagogisk hjelp. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette er lovpålagt. PP-tjenesten skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

Opplæring

Opplæringslova § 5-6 (1998) fastslår at hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette kreves av loven. Tjenesten skal også hjelpe skolen i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for å legge opplæringen bedre tilrette for elever med særlige behov.

Kilder

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), tilrettelegge barnehagetilbudet – nedsatt funksjonsevne, hørselshemmede og blinde og sterkt svaksynte.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring, i samarbeid med PPT.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Hva gjør PP-tjenesten? Hentet 17. april 2020, fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialundervisning. Informasjon om handlingsrommet som skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også informasjon om når rett til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Lover og rundskriv

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (Barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 14. april  2020, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 14. april 2020, fra Lovdata.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 17. april 2020, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 17.04.2020