Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT/PP-tjeneste)

Opplæringslovens § 5-6 (1998) fastslår at hver kommune og fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT / PP-tjeneste) som kan organiseres alene eller sammen med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal blant annet sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der dette kreves av loven.

Kilder

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover og rundskriv

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 8. mai 2018, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). Rundskriv F-04-13. Hentet 8. mai 2018, fra Regjeringen.no.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 8. mai 2018, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 8. mai 2018, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 8. mai 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

Utdanningsdirektoratet. (2016). PPT og spesialpedagogikk. Hentet 8. mai 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.05.2018