Sakkyndig vurdering

Spesialpedagogisk hjelp og sakkyndig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 19 d. i barnehageloven, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp.

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet:

  • om det foreligger sen utvikling og lærevansker hos barnet
  • realistiske mål for barnets utvikling og læring
  • om barnets behov kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet
  • hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring
  • hvilket omfang av spesialpedagogisk hjelp som er nødvendig, og hvilken kompetanse de som gir hjelpen bør ha

Departementet kan gi forskrift om innholdet i den sakkyndige vurderingen.

Sakset fra Barnehageloven § 19 d.

Spesialundervisning og sakkyndig vurdering

Før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven, skal det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for spesialundervisning.

I vurderingen skal det fremgå om eleven har behov for spesialundervisning. Det skal også stå hva slags opplæringstilbud som bør gis.

I opplæringslovens § 5-3 (1998) er det fastsatt at den sakkyndige vurderingen blant annet skal gjøre greie for og ta standpunkt til:

  • eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
  • lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa
  • realistiske opplæringsmål for eleven
  • om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet
  • kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga.

Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1.

Sakset fra opplæringsloven § 5-3.

Kilder

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 12. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 12. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover, innstillinger, forskrifter, Meld. St. m.m.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.no.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2010-2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 2. januar 2017, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.no.

Les mer

PPT og spesialpedagogikk. Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017