Spesialundervisning

Opplæringsloven § 5 omhandler spesialundervisning. Loven sier dette om rett til spesialundervisning:

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

Ifølge opplæringsloven § 5-4 skal tilbud om spesialundervisning, så langt råd er, utformes i samarbeid med eleven selv og foreldrene, og deres syn skal tillegges stor vekt.

Veileder

Utdanningsdirektortatet ga ut et trykket veiledningshefte i 2009 som omhandler spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskole og videregående skole.

Denne veilederen er nå delt i to. Du kan lese dem på nettet som HTML-dokument:

De nye veilederne blir ikke trykket opp. Vær derfor oppmerksom på at endringer som trådte i kraft 1. august 2013 ikke er med i det trykte veiledningsheftet fra 2009.

Les om endringer i Opplæringsloven i rundskriv F-04-13 fra Kunnskapsdepartementet.

Kilder

Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover og rundskriv

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.no.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Kunnskapsdepartementet. (2013). Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.). Rundskriv F-04-13. Hentet 29. juni 2016, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 29. juni 2016, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 15. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Barn og unge med særskilte behov. Hentet 29. desember 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 08.05.2017