Spesialundervisning

Opplæringsloven § 5 omhandler spesialundervisning. Loven sier dette om rett til spesialundervisning:

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

Ifølge opplæringsloven § 5-4 skal tilbud om spesialundervisning, så langt råd er, utformes i samarbeid med eleven selv og foreldrene, og deres syn skal tillegges stor vekt.

Kilde

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om blant annet spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), syns- og hørselshemmede.

Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.

Les mer

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 28. april 2020, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020