Tegnspråkopplæring før skolealder, i grunnskolen og den videregående skole

Elever med hørselsnedsettelse i grunnskolen og den videregående skolen har rett til opplæring i og på tegnspråk, dersom vilkårene oppfylles, slik det framgår av §§ 2-6 og 3-9 i opplæringsloven. Barn i førskolealder har også rett til tegnspråkopplæring etter § 19h. i barnehageloven.

Tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder

§ 19 h. Rett til tegnspråkopplæring

Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring.

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder.

Hentet fra barnehageloven (2005).

Tegnspråkopplæring i grunnskolen

§ 2-6.Teiknspråkopplæring i grunnskolen

Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova.

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til.

Før kommunen gjer vedtak etter første ledd, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering.

Hentet fra opplæringsloven (1998).

Tegnspråkopplæring i den videregående skole

§ 3-9.Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen

Ungdom som har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1 og som har teiknspråk som førstespråk, eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til å velje vidaregåande opplæring i og på teiknspråk i eit teiknspråkleg miljø etter andre leddet, eller rett til å velje å bruke tolk i ordinære vidaregåande skolar. Det same gjeld vaksne som er tekne inn til vidaregåande opplæring utan rett etter § 3-1. Før fylkeskommunen gjer vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering.

Med teiknspråkleg miljø er meint skolar som har tilrettelagde opplæringstilbod i og på teiknspråk for hørselshemma elevar.

Retten til opplæring i og på teiknspråk etter andre leddet er avgrensa til dei utdanningsprogramma og programområda desse skolane gir tilbod på. Delar av dette opplæringstilbodet kan givast med tolk.

Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrifter etter § 3-2 og § 3-4 i denne lova.

Departementet kan gi nærmare forskrifter, mellom anna om inntak.

Hentet fra opplæringsloven (1998).

Pedagogisk psykologisk tjeneste og Statped

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering av barn og unges behov for tegnspråkopplæring.

Dersom PP-tjenesten ikke selv har den nødvendige kompetansen, skal det innhentes nødvendig kompetanse fra andre. Dette kan for eksempel være fra Statped, statlig spesialpedagogisk støttesystem.

I tillegg til veiledning og kurs, tilbyr Statped deltidsopplæring for tegnspråklige elever. Det er også organisert foreldreopplæring i regi av Statped.

Les mer om skoletilbud.

Les mer om tilbudet til Statped innen hørsel.

Opplæring spesielt organisert for voksne

Voksne som trenger grunnskoleopplæring og/eller videregåenede opplæring har rett til dette etter bestemte regler. Dette er hjemlet i § 4A i opplæringsloven (1998).

Kilder

Statped – spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utdanningsdirektoratet. (2014). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Hentet 2. mars 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Lover og forskrifter

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.no.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 2. mars 2017, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.05.2017