Tidlig innsats

Utdanningsdirektoratet har samlet viktig informasjon om tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning når det gjelder barnehage/før skolealder, skole, voksenopplæring og overganger. De har gitt ut en rekke veiledere og lagt ut informasjon på sin hjemmeside.

Hva betyr tidlig innsats?

Tidlig innsats kan være å sette inn tiltak for et barn eller en elev så tidlig som mulig når det oppstår eller blir avdekket et problem. Dette kan være før opplæringspliktig alder eller i løpet av skolegangen. Det er viktig å prioritere forebygging.

Før skole

Barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til dette uavhengig om barnet går i barnehage eller ikke.

Skole

Elever har rett til spesialundervisning dersom de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Voksenopplæring

Voksne har rett til grunnskoleopplæring og kan ha rett til spesialundervisning.

Overganger

Overganger kan være utfordrende, enten det er overgang mellom barnehage og skole, mellom skoletrinnene eller mellom ulike skoler og skoleslag. For barn og unge med særskilte behov kan det være ekstra utfordrende.

Rettigheter, veiledere, informasjon m.m.

Barn og unge med særskilte behov. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Læring og trivsel. Oversiktsside fra Utdanningsdirektoratet, se hovedmenyen.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar. Udir-9-2012. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2010, revidert 2015). Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (Sist endret 2017). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet (Sist endret 2017). Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

Forskrifter, innstillinger, Meld. St. m.m.

Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2010-2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 28. september 2018, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 28. september 2018, fra Regjeringen.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018