Tidlig innsats

Utdanningsdirektoratet har samlet viktig informasjon om tidlig innsats, spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning når det gjelder barnehage / før skolealder, skole, voksenopplæring og overganger. De har gitt ut en rekke veiledere og lagt ut informasjon på sin hjemmeside.

Hva betyr tidlig innsats?

Tidlig innsats kan være å sette inn tiltak for et barn eller en elev så tidlig som mulig når det oppstår eller blir avdekket et problem. Dette kan være før opplæringspliktig alder eller i løpet av skolegangen. Det er viktig å prioritere forebygging.

Før skole

Barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til dette uavhengig om barnet går i barnehage eller ikke.

Skole

Elever har rett til spesialundervisning dersom de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Voksenopplæring

Voksne har rett til grunnskoleopplæring og kan ha rett til spesialundervisning.

Overganger

Overganger kan være utfordrende, enten det er overgang mellom barnehage og skole, mellom skoletrinnene eller mellom ulike skoler og skoleslag. For barn og unge med særskilte behov kan det være ekstra utfordrende.

Rettigheter, veiledere, informasjon m.m.

Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Fra Utdanningsdirektoratet.

Hørselshemmede. Barn og unge med hørselsnedsettelser møter mange utfordringer. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt – og den hjelpen som de har krav på. På denne nettsiden finner du både nyttige ressurser og informasjon om rettigheter. Fra Utdanningsdirektoratet.

Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar Udir-9-2012. Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har òg rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Retten gjeld både elevar i grunnskolen og elevar i vidaregåande opplæring. Fra Utdanningsdirektoratet.

Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Overganger mellom skoleslag er viktige og utfordrende perioder for barn og unge med særskilte behov. Veilederen peker på viktige ting å huske på. Fra Utdanningsdirektoratet.

PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging. Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om blant annet spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), syns- og hørselshemmede. Fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Fra Utdanningsdirektoratet.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 28. april 2020, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 28. april 2020, fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 08.05.2020