Tilpasningskurs for personer med døvblindhet

Etter Lov om Folketrygd, § 10-7, tredje ledd, gis det rett til opplæringstiltak for personer med døvblindhet. Hensikten med tiltaket er å kunne styrke evnen til å klare seg i dagliglivet og i arbeidslivet. Retten til tilpasningskurs gjelder også pårørende og andre nærpersoner.

Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde, er tildelt et nasjonalt ansvar for å arrangere tilpasningskursene. Kurstilbudene kan gis på Eikholt, lokalt hos bruker; hjemme eller på brukers arbeids- eller studiested. Kursene kan gis både som gruppekurs og som individuelle kurs.

Folketrygden dekker utgiftene for kursdeltaker til reise, tolke- og ledsagerhjelp og kursopplegg, etter godkjenning av med det lokale NAV kontoret. Kursdeltaker har rett til å ha med pårørende/ledsager i tillegg til godkjent tolke- og ledsagerhjelp.

Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, eller annen godtgjøring for ledsager, må tas opp med det lokale NAV kontoret.

Les mer om tilpasningskurs for personer med døvblindhet på hjemmesiden til Eikholt. 

Kilder

Tilpasningskurs for personer med nedsatt syn og hørsel. Du kan få tilpasningskurs hvis du er blind eller svaksynt, har nedsatt hørsel, eller dersom du har dobbelt sansetap.
Utgifter til tilpasningskurs for familie, slektninger og andre nærstående personer kan også dekkes. Fra nav.no.

Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde, bygger opp og formidler kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde for bedring av funksjonsevnen i arbeids- og dagliglivet.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Lover og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

Lovdata. (1997, sist oppdatert 2020). Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstavene a, c og d samt annet og tredje ledd. Hentet 8. mai 2020, fra Lovdata.no.

NAV rettskildene. (sist endret 2020). Vedlegg 6 til ftrl § 10-7 a, c og d – Tilpasningskurs for døvblinde 2020. Hentet fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 08.05.2020