Mestrings- og tilpasningskurs hørselshemmede

Mestrings- og tilpasningskursene har som mål å gi nødvendig hjelp til selvhjelp for å mestre situasjonen og kommunisere bedre i dagliglivet. De ulike kursene har ulike målgrupper.

Ta kontakt med de enkelte sentrene eller NAV for mer informasjon.

Tilpasningskursene finansieres av NAV sentralt, men søknaden sendes til søkerens lokale NAV-kontor.

Her finner du informasjon og lenke til søknadsskjemaet «Søknad om stønad til tilpasningskurs».

Sentrene under er satt opp alfabetisk.

HLF Briskeby kompetansesenter

HLF Briskeby kompetansesenter as tilbyr tilpasningskurs til søkere som har hørselstap eller andre hørselsrelaterte plager som er til hinder for kommunikasjon og en likeverdig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kursene inneholder tre samlinger hvor hver samling går over tre dager, og mellom hver samling går det ca. to måneder.

Det er fortløpende opptak til følgende kurs:

  • Tinnitus. Hvordan mestre og redusere plagene som tinnitus kan føre til?
  • Ménières sykdom. Hvordan takle sykdommen og øke livskvaliteten?
  • Behold jobben. Hvilke tiltak skal til for å lette min hverdag som yrkesaktiv hørselshemmet?
  • Mestringskurs – mens vi venter på CI (cochleaimplantat)
  • Mestringskurs -for deg som har hatt CI en stund

Les mer om tilpasningskursene på hjemmesiden til HLF Briskeby kompetansesenter as.

Statped

Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Statped gir ulike tilbud til voksne med nedsatt hørsel i samarbeid med kommunale instanser eller i samarbeid med NAV, regionale helseforetak og interesseorganisasjoner. Mestringskurs for voksne med nedsatt hørsel og mestring av hverdagen med cochleaimplantat (CI) er eksempler på slike kurs.

Innholdet i kursene spenner vidt. Det handler om å mestre arbeid og hverdagsliv. På kursene gis det informasjon om hørselstekniske hjelpemidler, arbeidsrelaterte rettigheter og tilrettelegging i arbeidslivet, informasjon fra brukerorganisasjonene med mer. Det legges vekt på erfaringsutveksling.

Les om hørselstap i voksen alder.

Les om rett til voksenopplæring.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er for alle som bruker tegnspråk. Tilbudene er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr en lang rekke tilpasningskurs for døve med støtte fra NAV. Eksempler på slike kurs er:

  • Familie og nettverkskurs – både for voksne og barn
  • Tunghørte-/døvblitte og deres pårørende – både for voksne og barn
  • Voksne døve – norsk kurs
  • Døve foreldre – eventuelt hørende partner – kurset er også for barn

Les mer om Ål folkehøyskole og deres tilbud.

Kilde

HLF Briskeby kompetansesenter as. HLF Briskeby kompetansesenter as er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og består av: HLF Briskeby kompetansesenter as, HLF Briskeby – rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole as. Det gis også kurs for elever og lærere. For ytterligere informasjon om kurs kontakt Briskeby på denne e-post adressen: kurs@hlfbriskeby.no

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Ål folkehøyskole er for alle som bruker tegnspråk og er Norges eneste folkehøyskole der alle lærerne er døve og dagligspråket er tegnspråk. Folkehøyskolen er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk. Ål folkehøyskole er i tillegg et kurssenter med meget stor kursvirksomhet året rundt.

Lover, forskrifter og vedlegg

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Tjenesteavdelingen, Virkemiddelseksjonen. (sist endret 2017). Vedlegg 5 til folketrygdlovens § 10-7 acd -Tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende. Hentet 28. august 2017, fra nav.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017