Opplæring spesielt organisert for voksne

Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning på grunnskolens område. Voksne har også mulighet til å ta fag- og svenneprøver, ta fag som privatist og være praksikandidat.

I opplæringslovens § 4A står det dette om rett til opplæring på grunnskolens område for voksne:

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Kommunar og fylkeskommunar kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til dei som har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1, men som har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre vidaregåande opplæring.

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

(…)

Videre står det dette i § 4A-2 om retten til spesialundervisning på grunnskolens område for voksne:

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

(…)

§ 4A-3 i opplæringsloven omhandler rett til videregående opplæring for voksne. Se loven for nærmere informasjon.

Kilder

Statped.no – Synstap hos voksne. Les om opplæring i kompenserende ferdigheter, teknologi og hjelpemidler, mobilitet, aktiviteter i dagliglivet og syn og lydmiljø.

Utdanningsdirektoratet – Voksenopplæring. Les om voksnes muligheter og voksnes rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og spesialundervisning.

Lover og forskrifter

Utdanningsdirektoratet. (2012, sist oppdatert 2015). Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012. Hentet 9. november 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 9. november 2018, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.11.2018