FN-konvensjon om barnets rettigheter

Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989
Ratifisert av Norge 8. januar 1991
Inkorporert i norsk lov 1. oktober 2003

Barn og ungdom under 18 år har gjennom FNs konvensjon om barnets rettigheter et særlig menneskerettighetsvern. Barnekonvensjonen skal sikre barns rettigheter både politisk, sivilt, økonomisk, sosialt og kulturelt.

Alle barn har rett til:

  • liv og helse
  • skolegang og utvikling
  • deltakelse og innflytelse
  • omsorg og beskyttelse

Artikkel 23 i FNs konvensjon om barnets rettigheter

Barne- og familiedepartementet (2003) skriver dette om barn med spesielle behov.

1. Partene anerkjenner at et barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet.

2. Partene anerkjenner at barn med funksjonshemminger har rett til særlig omsorg og skal, innenfor rammen av de midler som er til rådighet, oppmuntre til og sikre at barn som oppfyller vilkårene og barns omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om og som er rimelig i forhold til barnets tilstand og foreldrenes eller andre omsorgspersoners situasjon.

3. Idet det anerkjennes at funksjonshemmede barn har særlige behov, skal hjelp som ytes i samsvar med nr. 2 gis gratis når dette er mulig, samtidig som foreldrenes eller andre omsorgspersoners økonomi tas i betraktning, og hjelpen skal innrettes slik at funksjonshemmede barn har effektiv adgang til og mottar undervisning, opplæring, helsetjenester, rehabiliteringstjenester, forberedelse til arbeidslivet og rekreasjonsmuligheter på en måte som best mulig fremmer barnets sosiale integrering og personlige utvikling, herunder dets kulturelle og åndelige utvikling.

4. I det internasjonale samarbeids ånd skal partene fremme utveksling av egnet informasjon om forebyggende helsearbeid og om medisinsk, psykologisk og fysikalsk behandling av funksjonshemmede barn, herunder spredning av og tilgang til informasjon om rehabiliteringsmetoder, undervisning og yrkesveiledningstjenester, for at partene skal kunne forbedre sin kapasitet og kompetanse og å utvide sine erfaringer på disse områder. I denne sammenheng skal det tas særlig hensyn til utviklingslandenes behov.

Kilder

Barne- og familiedepartementet. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Her finner du hele konvensjonen, kortversjonene og plakater. Hentet 19. august 2016, fra Regjeringen.no.

Les mer

FNs konvensjon om barnets rettigheter. Barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å si sin mening i alt som angår det. FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke rettigheter alle barn har.

Menneskerettigheter. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har, uansett kjønn, religion, alder eller nasjonalitet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017