Ansvarsgruppe – koordinerende team

Det kan være hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe, også kalt plangruppe, tverrfaglig koordineringsgruppe eller koordinerende team, for å planlegge, følge opp, samordne og evaluere hjelpetilbudene rundt barn, unge og voksne med spesielle behov.

Helsedirektoratet skriver dette:

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å etablere en tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe. Noen bruker benevnelsen ansvarsgrupper. Det anbefales å være nøkterne i forhold til størrelse på slike grupper. Det kan være krevende å sikre måloppnåelse i samsvar med ressursbruken i store grupper, både for pasient og bruker og for tjenestene.

Sitat fra Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Hva er en ansvarsgruppe?

En ansvarsgruppe skal være en støtte for tjenestemottakeren, og det er hans eller hennes behov som avgjør hvem som skal delta.

En ansvarsgruppe består av de som mottar hjelp og de som har det faglige ansvaret for de ulike tjenestene som benyttes. Andre personer kan innkalles ved behov. Gruppen ledes som regel av en koordinator fra kommunen eller av brukeren selv. Ansvarsgruppen må klargjøre rolle- og oppgavefordelingen mellom deltakerne i gruppen.

Noen deltakere er med på alle møtene, mens andre møter når det er behov og orienteres om arbeidet gjennom referater. Hvis det foreligger en individuell plan, bør den være utgangspunkt for arbeidet i ansvarsgruppen.

En ansvarsgruppe er godt egnet som samhandling rundt en individuell plan (IP). Også de som ikke har individuell plan kan ha en ansvarsgruppe for å sikre tverrfaglig samarbeid.

Ansvarsgruppe er ikke lovpålagt

Ansvarsgruppe er et kommunalt ansvar som ikke er lovpålagt, men anbefalt som en god arbeidsform i de tilfellene der flere tjenesteytere er involvert og det er behov for koordinering av de ulike tjenestene.

En ansvarsgruppe kan gi gode muligheter for samhandling, målretting og brukermedvirkning.

Les om individuell plan.

Kilde

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 1. mars 2017, fra Helsedirektoratet.no.

Helsekompetanse. E-læring for individuell plan. Nettsider med generell informasjon og opplæring i arbeidet med individuell plan. Informasjonen er beregnet til alle, både til de som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger informasjon om ordningen. Les om hva de skriver om Ansvarsgruppe.

Helsenorge.no. Brukermedvirkning. Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.03.2017