Ansvarsgruppe – koordineringsgruppe

Det kan være hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe (også kalt plangruppe eller tverrfaglig koordineringsgruppe), for å planlegge, følge opp, samordne og evaluere hjelpetilbudene rundt barn, unge og voksne med spesielle behov.

Helsedirektoratet skriver dette:

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å etablere en tverrfaglig koordineringsgruppe eller plangruppe. Noen bruker benevnelsen ansvarsgrupper. Det anbefales å være nøkterne i forhold til størrelse på slike grupper. Det kan være krevende å sikre måloppnåelse i samsvar med ressursbruken i store grupper, både for pasient og bruker og for tjenestene.

Sitat fra Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. (2018).

Hva er en ansvarsgruppe?

Ansvarsgruppe er ikke regulert i lovverket.

En ansvarsgruppe er en arbeidsform der involverte instanser møtes sammen med bruker og eventuelt pårørende, for å sikre at tjenestene blir koordinerte, målrettete og helhetlige. En ansvarsgruppe kan gi gode muligheter for samhandling og brukermedvirkning.

Gruppen ledes som regel av en koordinator fra kommunen eller av brukeren selv. Ansvarsgruppen må klargjøre rolle- og oppgavefordelingen mellom deltakerne i gruppen. Noen deltakere er med på alle møtene, mens andre møter når det er behov og orienteres om arbeidet gjennom referater.

En ansvarsgruppe er godt egnet som samhandling rundt en individuell plan (IP). Også de som ikke har en IP kan ha en ansvarsgruppe for å sikre tverrfaglig samarbeid. Dersom det foreligger en IP, bør den være utgangspunkt for arbeidet i ansvarsgruppen.

Les om individuell plan.

Les om oppfølgingsteam.

Kilder

Brukermedvirkning. Pasienter eller brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester, og rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsformer. Hentet fra helsenorge.no.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2018). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 13. mai 2020, fra Helsedirektoratet.no.


										
					
Sist oppdatert 14.05.2020