Avlastningstiltak

Avlastningstiltak er en kommunal ytelse.

Kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av avlastningstiltak, til  personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med avlastningstiltak er å hindre overbelastning, gi nødvendig ferie og fritid, samt gi mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning kan organiseres på ulike måter, både i eget hjem eller i institusjon. Utgifter til avlastning dekkes av kommunen.

Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon.

Avlastning er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens §3-6.

Kilder

Helsenorge.no. Her finn du kvalitetssikra og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sjukdom, behandling og rettar.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 15. april 2020, fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 28.05.2020