Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på sine egne premisser.

Begrepet habilitering benyttes som oftest når det gjelder bistand til personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Rehabiliteringsbegrepet brukes når det gjelder hjelpeapparatets bistand til å gjenoppbygge tidligere mestrede funksjoner hos personer med ervervede funksjonshemninger.

Les mer om barn og unge med habiliteringsbehov – som trenger samordnet bistand. Et samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren.

Les mer om Individuell plan, rehabilitering og habilitering.

Kilder

Helsenorge.no. Her finner du kvalitetssikret informasjon om sykdommer, behandling, helseråd og tjenester i helsevesenet.

Helsenorge.no – Habilitering og rehabilitering. Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Lover,  forskrifter og veiledere

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Hentet 1. mars 2017, fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (2015). Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov. Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand. Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Innholdet i denne veilederen er p.t. ikke oppdatert på dette. Hentet 1. mars 2017, fra Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 1. mars 2017, fra Lovdata.no.

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd og § 7-2 andre ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Øvrige deler av forskriften fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 tredje ledd, og § 7-3 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a sjuende ledd, § 2-5 andre ledd, § 2-5a tredje ledd og § 2-5b andre ledd og lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 andre ledd. Endringer: Endret ved forskrift 29 aug 2016 nr. 1030. Hentet 1. mars 2017, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.03.2017