Helsestasjonen

I følge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 har kommunen ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som blant annet omfatter:

  • helsestasjonstjeneste
  • svangerskaps- og barselomsorgstjenester

Helsenorge.no skriver dette om helsestasjon for barn (0-5år):

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen er naturlig samarbeidspartner rundt barn med spesielle behov. De samarbeider med fastlege, andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og eventuelt Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Les om Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Kilder

Helsedirektoratet. (uten dato). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Finn nasjonale retningslinjer og veiledere, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet fra Helsedirektoratet.

Helsenorge. (2018). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no. (2020). Helsestasjon 0-5 år. Hentet fra helsenorge.no. 

Oslo kommune. (uten dato). Helsesykepleier for døve i Oslo kommune. Hentet fra Helse og omsorg, Oslo kommune.

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet fra Lovdata.no.

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 04.06.2020