Helsestasjonen

I følge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3 har kommunen ansvar for å tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som blant annet omfatter:

  • svangerskaps- og barselomsorgstjenester
  • helsestasjonstjeneste
  • helsetjenester i skoler

Helsenorge.no skriver dette om helsestasjonen:

Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut. Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykologer, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling. Du kan be om tolk dersom du har behov for det.

Helsestasjonen er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide og barn under skolealder.

Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foresatte. Tilbudet er uavhengig av sosial tilhørighet.

Tjenesten skal bidra til å fremme mestring og god selvfølelse hos brukerne. Gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid skal helsestasjonstjenesten fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom.

Alle nyfødte barn og familiene deres får tidlig kontakt med helsestasjonen. Besøk til nyfødte er lovpålagt. Dette er den første kontakten familien har med helsestasjonen.

Helsestasjonen mottar fødselsmelding om alle nyfødte barn i kommunen og får informasjon fra sykehuset dersom et barn er født med sykdom, nedsatt syn og/eller hørsel eller annen funksjonsnedsettelse.

Tjenesten omfatter videre; helseundersøkelser og rådgivning, opplysningsvirksomhet og veiledning samt samarbeid om habilitering av barn med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Helsestasjon kan også være et naturlig møtested for å danne sosiale nettverk, fordi alle familier med barn har et tilbud her. Det bør foreligge tilbud om deltakelse i grupper for å få drøfte erfaringer og utfordringer knyttet til foreldrerollen.

Helsestasjonen har mulighet til å fange opp barn med spesielle behov tidlig, og de er naturlige samarbeidspartnere til fastlege, andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og eventuelt Statped, Statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Les om Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Kilder

Helsedirektoratet. (Faglig oppdatert 2018). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Finn retningslinjer, bestill brosjyrer og søk tilskudd. Hentet 6. februar 2018, fra Helsedirektoratet.

Helsenorge. (2014). Helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Hentet 6. februar 2018, fra helsenorge.no.

Oslo kommune. (2014). Helsesøster for døve i Oslo kommune. Hentet 6. februar 2018, fra Oslo kommune, helseetaten.

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 6. februar 2018, fra Lovdata.

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene. (2003). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. Fremmet av Sosialdepartementet. Hentet 6. februar 2018, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.02.2018