Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Lærings- og mestringstilbud har brukernes og de pårørendes behov i sentrum. Personer med langvarige helseutfordringer kan få hjelp til å få kunnskap og innsikt i egen sykdom eller tilstand. På den måten kan de bli hjulpet og styrket i å mestre sin livssituasjon og hverdagens utfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Sitat fra mestring.no.

Lærings- og mestringstjenester i helseforetakene

Spesialisthelsetjenesten har gjennom de siste 15 årene etablert lærings- og mestringssentre som ressurser for å støtte opp under, koordinere og initiere opplæring til pasienter og pårørende. Alle helseforetak har etablert lærings- og mestringstjenester, men disse er ikke alltid organisert med utgangspunkt i et lærings- og mestringssenter.

Sitat fra mestring.no.

Lærings- og mestringstjenester i kommunene

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er etablering av lærings- og mestringstjenester i en oppbyggingsfase, som ett av flere virkemidler for å nå målene i samhandlingsreformen.

Organisering og plassering av de kommunale lærings- og mestringstjenestene varierer. Det etableres egne kommunale lærings- og mestringssentre, det utvikles lærings- og mestringstjenester og -tilbud innen frisklivssentraler, lokalmedisinske tjenester rehabiliteringsavdelinger, helsehus, fastlegekontorer og kombinasjoner av disse og andre.

Sitat fra mestring.no.

Kilder

mestring.no – Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.09.2018