Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Alle skal ha et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern. Det viser seg imidlertid at ikke alle med nedsatt hørsel kommer til psykisk helsevern, selv om de har de samme psykiske vansker som personer som er hørende. Dette kan i mange tilfeller skyldes mangel på et tilrettelagt tilbud.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) ved Oslo universitetssykehus HF har regional funksjon for Helse Sør-Øst i tillegg til å være nasjonal behandlingstjeneste. Målsettingen er at hørselshemmede, døve og døvblinde skal ha et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern.

Etter henvisning kan senteret tilby utredning og behandling av psykiske lidelser for personer med nedsatt hørsel, personer som er døve eller personer som har kombinerte syns- og hørselsvansker (døvblindhet).

Tjenesten består av tre enheter:

  • barn og unge
  • voksen
  • fag og forskning

På NBHP er det fagfolk med spisskompetanse på:

  • hørselshemmedes språk, kultur og spesielle oppvekstvilkår
  • ulike psykososiale utfordringer knyttet til hørselstapet

Tjenestene tilbys på det språk eller ved de tilpasninger personen med hørselsnedsettelse foretrekker. Det kan være tegnspråk, talespråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, tegn-til-tale/norsk med tegnstøtte, bruk av tolk, tydelig tale, skriftlig kommunikasjon (for eksempel skrivetolk eller bruk av pc) eller bruk av tekniske hjelpemidler.

Kilder

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). Hjemmeside med informasjon om behandling, fag, forskning og nyheter. Nettsidene er universelt utformet, med mulighet for økt forstørring, økt kontrast og informasjon på tegnspråk.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). Beskrivelse av virksomheten på hjemmesiden til Oslo Universitetssykehus.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018