Oppfølgingsteam

Hva er et oppfølgingsteam

Oppfølgingsteam er en generisk benevnelse på det tverrfaglige teamet som til enhver tid arbeider sammen med og yter tjenester til en pasient eller bruker. Struktur og arbeidsform for oppfølgingsteam er beskrevet i Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, Meld.St. 26 (2014 – 2015) og Prop.1S (2016-2017), Helse- og omsorgsdepartementet, og defineres slik:

  • Teamet består av de som yter tjenester til vedkommende og er dermed til enhver tid sammensatt ut fra personens behov.
  • Det er oppnevnt en koordinator som leder teamarbeidet.
  • Det sikres systematikk i oppfølgingen gjennom
    • tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.
    • at det utformes en plan for oppfølgingen med mål, delmål, tiltak.
    • at mål og tiltak i planen evalueres.

Sakset fra nasjonal veileder – Helsedirektoratet: Oppfølging av personer med store og sammensatte behov (2019).

Les om individuell plan og koordinator.

Les om ansvarsgruppe – koordineringsgruppe.

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2018). Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder. Hentet fra Helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2019). Oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Nasjonal veileder. Hentet fra Helsedirektoratet.no.

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2018). Brukermedvirkning. Hentet fra helsenorge.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Meld. St. 26 (2014–2015) (PDF). Hentet fra regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2016 – 2017). Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) (PDF). Særtrykk til Prop. 1 S. (2016–2017). Hentet fra regjeringen.no.

Lover og forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hentet fra Lovdata.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet fra Lovdata.


										
					
Sist oppdatert 05.06.2020