Pasientreiser

Hvis du skal reise til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine.

Kravet er at avstanden til behandlingsstedet er over ti kilometer, og at reisen koster mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Det finnes likevel unntak fra disse kravene.

Les om hvilke reiser som dekkes og hvilke reiser som ikke dekkes på helsenorge.no.

Hvor finner jeg informasjon om pasientreiser?

Du som er pasient finner informasjon om pasientreiser på helsenorge.no.

Du som er helsepersonell eller transportør, finner informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no.

Nedsatt hørsel, døv eller talevansker

Hvis du har nedsatt hørsel, er døv eller har talevansker, kan du kontakte pasientreisekontoret på andre måter.

Les om hvordan du som har nedsatt hørsel, er døv eller har talevansker kan kontakte pasientreiser, på helsenorge.no.

Nytt regelverk fra 1. oktober 2016

Fra 1. oktober 2016 kom det et nytt regelverk for pasientreiser. Alle reiser som ble foretatt før denne datoen, behandles etter gammelt regelverk for pasientreiser.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål om dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise,
kan du kontakte ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.

Kilder

Helsenorge.no – Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Pasientreiser.no – Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Det er de fire regionale helseforetakene som har ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser ANS. Dersom du er helsepersonell eller transportør, finner informasjon på disse nettsidene.

Lover og forskrifter

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet 29. mai 2017, fra Lovdata.

Pasientreiseforskriften. (2015). Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 25. juni 2015 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-6, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 3-6 og § 5-5 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 sep 2016 nr. 1056, 16 sep 2016 nr. 1070, 19 des 2016 nr. 1749. Hentet 29. mai 2017, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.05.2017