Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand omfatter hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Denne hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Praktisk bistand omfatter også hjelp til personlig stell og egenomsorg.

Med opplæring menes her opplæring i dagliglivets gjøremål, for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Les om ordningen på Helsenorge.no.

Eksempler på praktisk bistand og opplæring

Her er noe eksempler på praktisk bistand og opplæring:

  • hjelp til egenomsorg
  • praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, vask av klær og bolig, samt snømåking

Hvordan søke om praktisk bistand?

Dersom du har behov for hjelp til å klare gjøremålene i dagliglivet og trenger hjelp til egenomsorg, har du rett til praktisk bistand. Du kan søke kommune din om denne tjenesten.

Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 6 bokstav b.

Les om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kilder

Helsenorge.no. (sist oppdatert 2018). Praktisk bistand og opplæring. Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no – Helsenorge.no er et offentlig nettsted for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren. Det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Her finner du informasjonssider og selvbetjeningsløsninger.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 05.06.2020