Personlig assistanse, praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, omfatter hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen. Denne hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Personlig assistanse omfatter hjelp til personlig stell og egenomsorg. Med opplæring menes her opplæring i dagliglivets gjøremål, for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Personlig assistanse omfatter også deltagelse i fritidsaktiviteter. Se mer informasjon om støttekontakt.

Man har valgt begrepet personlig assistanse for å understreke hvor viktig det er med brukermedvirkning og brukerstyring av tjenestene. 

Praktisk bistand og opplæring

Her er noe eksempler på praktisk bistand og opplæring:

  • hjelp til egenomsorg
  • praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, vask av klær og bolig, samt snømåking

Hvordan søke om personlig assistanse

Dersom du har behov for personlig assistanse som beskrevet over, skal du søke din kommune om denne tjenesten.

Kommunen har plikt til å tilby personlig assistanse. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte tjenestemottakeren bestemmer hvilke tjenester som skal tilbys.

Kommunen kan ta betalt for tjenester som tilbys som praktisk bistand. Tjenester til personlig stell og egenomsorg, herunder opplæring i dagliglivets gjøremål, skal være gratis.

Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt er hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 6 bokstav b.

Les om Brukerstyrt personlig assitanse (BPA), som er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kilder

Helsenorge.no. Nettportalen er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet 16. oktober 2016, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 16.10.2016