Førerhund

Den som har en synsnedsettelse som gjør at han eller hun trenger hjelp til å ferdes, kan ha rett til førerhund.

Hunden har blitt trent for at personen som er blind eller sterkt svaksynt skal kunne føle seg trygg i ferdsel både innendørs og utendørs.

Hvem kan få førerhund?

Kvinne som går fort med førerhund i sele.Kravene til synsstyrke er visus på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon med vanlige brilleglass og/eller innskrenkninger i synsfeltet.

Varierende syn på grunn ulike øyesykdommer kan også spille inn (for eksempel nedsatt mørkesyn, nedsatt kontrastsyn og/eller redusert tilpasning til skiftende lysforhold).

Det er ingen aldersgrense for å kunne få førerhund, men det stilles krav når det gjelder den alminnelige helsetilstanden.

Førerhundbrukeren må kunne gå tur med hunden utendørs hver dag. Brukerens hundehold skal ikke medføre helsemessige problemer for personer i de nærmeste omgivelsene (for eksempel allergiplager for hund).

I tillegg må førerhundbrukeren kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte. Er personen i arbeid eller under utdanning, er det en forutsetning at hunden kan være med og at den blir akseptert på skolen eller arbeidsplassen.

For å bli godkjent som førerhundbruker og for å kunne nyttiggjøre seg førerhunden som et hjelpemiddel, må førerhundbrukeren ha nødvendige mobilitets- og orienteringsferdigheter.

Leverandører av førerhundtjenester

Det er inngått rammeavtale med følgende leverandører av førerhundtjenester, gjeldende i fire år fra 15.1.2016:

  • Lund førerhundskole AS
  • Norges Blindeforbunds førerhundskole AS
  • Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitysenter

Hvordan søke om førerhund?

Kvinne og førerhund som går på fortau mellom stabler av pappesker og husvegg.Utgifter til anskaffelse av førerhund dekkes i Norge gjennom Lov om Folketrygd (folketrygdloven), § 10-7 d.

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark på telefon +47 62 02 33 00 ved spørsmål.

Les om hvordan man søker om førerhund.

Kilder

NAV – førerhund. Er du blind eller sterkt svaksynt kan du ha rett til førerhund. Førerhunder har fått opplæring i å hjelpe deg til å ta deg frem innendørs og utendørs. Les om hvem som har rett til førerhund, hvordan man søker og andre aktuelle ordninger.

NAV – Hjelpemiddeldatabasen. Les om avtalen som er inngått mellom NAV og de ulike leverandørene av førerhunder.

Lover, forskrifter og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 7. juni 2019, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Hentet 7. juni 2019, fra Lovdata.no.

NAV. (2012). Rundskriv til §10-7. Hentet 7. juni 2019, fra NAV.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 07.06.2019