Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre inntekt i perioder for en som på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Hjelpen kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

Den som ønsker å søke om arbeidsavklaringspenger, må først registreres som bruker hos NAV på nav.no eller ved å møte frem på NAV-kontoret i kommunen.

Arbeidsavklaringspenger er hjemlet i folketrygdloven § 11.

Kilde

NAV – Arbeidsavklaringspenger – Skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid.

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 15. juni 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 16.06.2020