Grunn- og hjelpestønad

Grunnstønad

Grunnstønad kan gis for å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Det er et vilkår at det ikke skal dreie seg om engangsutgifter.

Aktuelle ekstrautgifter som kan gi rett til grunnstønad er:

 • drift av tekniske hjelpemidler
 • transport, herunder drift av medlemmets bil
 • hold av førerhund
 • teksttelefon og i særlige tilfeller til vanlig telefon
 • bruk av proteser, støttebandasjer og liknende
 • fordyret kosthold ved diett
 • slitasje på klær og sengetøy (inkluderer også sko)

Grunnstønad ytes etter seks forskjellige satser. De samlede ekstrautgiftene avgjør hvilken sats som innvilges. Det er derfor viktig å samle på kvitteringer og liknende da kravet til dokumentasjon er ganske strenge.

Grunnstønad er hjemlet i folketrygdloven § 6-3.

Hjelpestønad

Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av  sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.

I folketrygdlovens § 6-4 femte ledd står det at personer som er blinde eller har så nedsatt syn at de ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet, ansees å ha rett til hjelpestønad.

Ett av følgende vilkår må være oppfylt:

 • personen må mangle synsevne
 • personen må ha så dårlig syn etter at lysbrytningsfeil er rettet, at han eller hun ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet
 • personen må ha så dårlig syn etter at lysbrytningsfeil er rettet, at han eller hun ikke kan telle fingre i god belysning mot mørk bakgrunn i mer enn en meters avstand

Blinde barn har fra spedbarnsalder rett til hjelpestønad (forhøyet hjelpestønad). Les mer om dette under forhøyet hjelpestønad.

Hjelpestønad er hjemlet i folketrygdloven § 6-4.

Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år, dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Stønaden ytes etter 3 ulike satser, og ved fastsettelsen av satsen skal det legges vekt på følgende:

 • hvor nedsatt barnets/ungdommens fysiske og psykiske funksjonsevne er
 • hvor omfattende tilsynet og pleiebehovet er
 • hvor stort behovet er for opplæring, stimulering og trening
 • i hvilken grad den som utfører pleien blir bundet av disse arbeidsoppgavene

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører tilsynet og pleien som avgjør om en fyller vilkårene for ordningen og hvilken sats en har rett på.

Blinde barn fyller vilkårene for hjelpestønad fra spedbarnsalder, og forhøyet hjelpestønad sats 2 kan tilstås frem til barnet er 2 år. Fra fylte 2 år har en krav på forhøyet hjelpestønad
sats 3.

Forhøyet hjelpestønad er hjemlet i folketrygdloven § 6-5.

Kilder

NAV – Grunnstønad. Du kan få grunnstønad for å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

NAV – Hjelpestønad. Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.

NAV – Forhøyet hjelpestønad. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.

NAV rettskildene. (2012). Grunnstønad og hjelpestønad. Rundskriv. Hentet 31. januar 2017, fra NAV.no.

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 31. januar 2017, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.01.2017