Grunn- og hjelpestønad

Grunnstønad

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Grunnstønad er hjemlet i folketrygdloven § 6-3.

Les om grunnstønad på nav.no.

Hjelpestønad

Du kan ha rett til hjelpestønad dersom du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning.

En person som er blind eller har så dårlig syn at vedkommende ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet, anses for å fylle vilkårene for rett til hjelpestønad.

Hjelpestønad er hjemlet i folketrygdloven § 6-4.

Les om hjelpestønad på nav.no.

Forhøyet hjelpestønad til barn og unge

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år, dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Les om forhøyet hjelpestønad på nav.no.

Kilder

NAV – Grunnstønad. Du kan få grunnstønad for å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte).

NAV – Hjelpestønad. Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.

NAV – Forhøyet hjelpestønad. Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad.

NAV rettskilder – Kapittel 6. Grunnstønad og hjelpestønad. Her kan du lese mer om grunnstønad, hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad til barn og unge.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 16.06.2020