Honnørrabatt

Samferdselsdepartementet fastsetter regler for honnørrabatt (honnørkort) på kollektivtransport.

Hvem har rett til 50 % honnørrabatt?

  • personer som er over 67 år (må vise godkjent legitimasjon)
  • personer som har uførepensjon med uføregrad på 50 % eller mer (må vise tilleggslegitimasjon fra NAV – blått kort)
  • personer som er sterkt svaksynte eller blinde, uavhengig av om de har alders- og uførepensjon eller ikke (må vise tilleggslegitimasjon fra NAV eller fra Norges Blindeforbund)
  • ektefelle eller registrert partner, uansett alder, som ledsager en person med honnørrabatt
Bilde av blått kort i bankortformat. Forsidetekst: Honnørrabatt - tilleggslegitimasjon. Navn: Født: Har rett til kjøp av honnørbillett. Utstedt av: Dato: Baksidetekst: Sammen med annen legitimasjon gir dette kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte, så lenge kortets innehaver mottar uføretrygd. Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle/registrert partner uansett alder.

Bildetekst: Slik ser det «blå kortet» ut. Sakset fra Regjeringen, 2017: «Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde».

Tilleggslegitimasjon

Honnørkortet er blått og er et tilleggslegitimasjonskort. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte, så lenge kortets innehaver mottar uføretrygd.

Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle / registrert partner uansett alder. Honnørkortet gjelder også for blinde og svaksynte som ikke mottar uføretrygd.

Personer som innvilges en uføregrad på 50 % eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Norges Blindeforbund (NBF) utsteder kort for blinde og svaksynte uten uføretrygd.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) utsteder det «grønne kortet», Honnørrabatt – tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet.

Kilder

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (Oppdatert 2019). Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger. En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2019). Rundskriv N-3/2019 om rabattordninger i kollektivtransporten. Hentet 22. juni 2020, fra Regjeringen.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 22. juni 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 22.06.2020