Lese- og sekretærhjelp

Den som på grunn av så nedsatt syn at han/hun selv med hjelp av egnet hjelpemiddel ikke er i stand til å lese og/eller skrive, kan ha rett til stønad til lese- og sekretærhjelp.

Lese- og sekretærhjelpen kan hjelpe med lesing/skriving på alle områder, både ved utdanning, i arbeid, ved organisasjonsarbeid eller i dagliglivet.

En person kan ha rett til lese- og sekretærhjelp hvis det vil hjelpe med å:

  • gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg arbeid eller beholde det arbeidet man har
  • fungere i høvelig arbeid

Utgifter til disse formål dekkes i den utstrekning de er nødvendige.

I tillegg kan man få dekket utgifter til å:

  • kunne delta i organisasjonsarbeid, sosialt eller politisk arbeid
  • fungere i dagliglivet

Disse utgiftene dekkes etter bestemte regler.

Lese- og sekretærhjelp er hjemlet i folketrygdloven §10-7 bokstav e.

Søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket man bor i. De kan gi nærmere opplysninger.

Kilde

NAV – Lese- og sekretærhjelp. Den som er blind eller svaksynt kan få lese- og sekretærhjelp blant annet når hjelpen er nødvendig for å kunne utføre arbeidet.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

Lover, forskrifter og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 2. oktober 2014, fra Lovdata.no.

Forskrift om lese- og sekretærhjelp, blinde. (1997). Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Hentet 2. oktober 2014, fra Lovdata.no.

NAV. (2006). Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte. Rundskriv til §10-7e. Hentet 2. oktober 2014, fra NAV.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.10.2014