Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hva sier loven?

Omsorgssstønad er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6:

§ 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

  1. opplæring og veiledning
  2. avlastningstiltak
  3. omsorgsstønad

 

Endret ved lov 2 juni 2017 nr. 34 (ikr.1 okt 2017)

 

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen skal tilby en slik tjeneste.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere om omsorgsstønad er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på.

Søknad om omsorgsstønad sendes til kommunen.

Kilde

Helsenorge.no. (Sist oppdatert 2017). Omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra helsenorge.no.

Lover, rundskriv m.m.

Fylkesmannen i Hordaland. (2017). Omsorgslønn vert til omsorgsstønad. Hentet 9. oktober 2017, fra Fylkesmannen i Hordaland.

Helse- og omsorgsdepartementet. (1986). Retningslinjer for omsorgslønn. Rundskriv I-42/98. (Rundskrivet er ikke justert etter endringer i Helse- og omsorgstjenesteloven, av 1. oktober 2017). Hentet 9. oktober 2017, fra Regjeringen.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Endret ved lov 2. juni 2017 nr. 34 (ikr. 1. oktober 2017)). Hentet 9. oktober 2017, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.10.2017