Opplæringspenger

Formålet med opplæringspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for barn som er langvarig syke eller har nedsatt funksjonsevne, når de deltar på opplæring eller kurs.

Opplæringen må være i regi av en godkjent helseinstitusjon eller et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, for å gi rett til opplæringspenger. Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Opplæringspenger er hjemlet i folketrygdloven § 9-13.

Kilder

NAV – Opplæringspenger. Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 2. oktober 2014, fra Lovdata.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.10.2014