Opplæringspenger

Formålet med opplæringspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for barn som er langvarig syke eller har nedsatt funksjonsevne, når de deltar på opplæring eller kurs.

Opplæringen må være i regi av en godkjent helseinstitusjon eller et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, for å gi rett til opplæringspenger. Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år.

Opplæringspenger er hjemlet i folketrygdloven § 9-14.

Kilder

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

NAV – Sykdom i familien. Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 25.06.2020