Opplæringspenger

Formålet med opplæringspenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for barn som er langvarig syke eller har nedsatt funksjonsevne, når de deltar på opplæring eller kurs.

Opplæringen må være i regi av en godkjent helseinstitusjon eller et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, for å gi rett til opplæringspenger. Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år.

Opplæringspenger er hjemlet i folketrygdloven § 9-14.

Kilder

NAV – Person. Informasjonsside fra NAV der du kan velge hva du vil lese mer om.

NAV – Sykdom i familien. Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.06.2020