Tannbehandling – støtte til

Hva sier loven?

Folketrygdloven § 5-6 (1997):

§ 5-6.Tannlegehjelp

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.

Stønaden ytes etter fastsatte satser.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak for tannleger.

Hvem har krav på støtte fra Helfo?

Barn mellom 0-18 år får gratis offentlig tannbehandling.

Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes unntak.

Sitat fra helsenorge.no (2018):

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo.

Sjelden medisinsk tilstand – rett til stønad

Det er 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad fra Helfo.

En av de femten tilstandene er hvis du har en sjelden medisinsk tilstand. Du finner en oversikt over sjeldne medisinske tilstander (SMT) på denne nettsiden fra Helfo.

Døvblind regnes som en sjelden medisinsk tilstand.

Kilde

Helfo.no. (oppdatert 2020). Regelverk for tannlege. Hentet fra helfo.no.

Helsenorge.no. (2018). Hvem betaler tannlegeregningen din? Hentet fra helsenorge.no.

Helsenorge.no (2020). Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser. Hentet fra helsenorge.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (Folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 25.06.2020