Talespråk med tegn

Mange har nytte av tegn ved siden av talt språk i kommunikasjonen.

Gjennom årene har det eksistert ulike former og betegnelser på kombinasjonen av talt og tegnet kommunikasjon:

  • tegn-til-tale
  • tegn som støtte til tale (TSS)
  • tegnspråknorsk
  • norsk med tegnstøtte (NMT)

Hva er norsk med tegnstøtte (NMT)?

Norsk med tegnstøtte (NMT) er talespråk kombinert med enkelttegn, mimikk og kroppsspråk. NMT er ikke et selvstendig språk, men en alternativ kommunikasjonsstrategi.

Det er norsk talespråk som er utgangspunktet for denne kommunikasjonsmåten, og det er talespråket som skal støttes med tegn. Det er derfor viktig å opprettholde flyten, intonasjonen og innholdet i talespråket.

Hvem kan ha nytte av NMT?

To kvinner snakker sammen på kontoret. De bruker tegn og tale.Mange erfarer at det å lære seg enkelte tegn for viktige meningsbærende ord, kan være en god hjelp for å fungere bedre i kommunikasjon med andre.

Det forutsetter selvsagt at samtalepartneren også kan tegn. Bruk av tegn sammen med vanlig norsk talespråk kan være en god løsning, men fordi det er få som kan tegn, kan det ha noe begrenset nytteverdi.

Hvis ektefelle, samboer, andre familiemedlemmer eller nære omgangsvenner lærer seg tegn sammen med den hørselshemmede, kan man kanskje sikre en bedre kommunikasjonsmulighet med de man omgås til vanlig.

Mennesker med normal hørsel, men med ulike typer av kommunikasjonsvansker, kan også ha utbytte av NMT. Det kan for eksempel være personer med autisme, Downs syndrom eller multifunksjonshemning.

Hvor kan man lære NMT?

Interesse- og brukerorganisasjonene for hørselshemmde tilbyr ulike kurs for innlæring av tegn og tegnspråk. Likeledes har friundervisningen/folkeuniversitetet/Arbeidernes opplysningsfond (AOF) enkelte kurstilbud på området.

Statped, spesialpedagogisk støtte, tilbyr kurs i NMT for foreldre/foresatte til barn med hørselsnedsettelse og fagpersoner i deres nettverk. Formålet med disse kursene er å formidle kunnskap om hvordan man kan styrke samspill, kommunikasjon og språkutvikling gjennom å visualisere talespråket.

Kilder

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Les mer

Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen, ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller som viser veien videre til språklig utvikling.

Tegnordbok.no er en ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Her kan man se hvordan tegnene utføres. Nettsidene inneholder også eksempler på setninger på tegnspråk. Tegnordboka kan benyttes fritt av alle som ønsker å lære tegn.

Tegnstart. TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2020