Ensidig hørselstap

Å ha ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på et øre og normal hørsel på det andre.

Når forskjellen mellom det gode og det dårlige øret er mer enn 30 – 35 dB, vil det dårlige øret i praksis fungere som døvt. Når noen snakker mot det dårligste øret, må lyden derfor gå rundt hodet for å bli oppfattet.

Personer som har ensidige hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser

Tidligere la man lite vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Synet på dette har endret seg. Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for kommunikasjon og samhandling både på arbeidsplassen og i fritiden.

Ikke alle med nedsatt hørsel på et øre kan nyttiggjøre seg høreapparat. Det er mange faktorer som har betydning for utbyttet av høreapparat, og det er vanskelig å forutsi hvordan den enkelte vil oppleve det. Mens noen vil oppleve en bedring i hverdagen med høreapparat, vil andre oppleve at ulempene overskygger fordelene.

Det finnes også andre hørselstekniske hjelpemidler. Der flere mennesker er samlet, kan mange ha nytte av forsterkning via høyttaler. I en-til-en-situsjoner vil slikt utstyr normalt ikke være nødvendig.

Konsekvensene av et ensidig hørselstap vil variere med omgivelsenes evne til å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner og personens egen evne til selv å utvikle gode lyttestrategier.

Kilder

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

God lyd i skolen. God lyd i skolen – om god tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel, og en rekke nyttige lenker til mer informasjon om hørsel og lyd i skolen.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019