Arbeid

Arbeidsgiver har så langt det er mulig en særlig plikt til å tilrettelegge for mennesker med en redusert arbeidsevne (Arbeidsmiljøloven § 4-6). Arbeidsgiver har også en mer generell plikt til å tilrettelegge ut fra den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger (Arbeidsmiljøloven § 4-2b).

Mange personer med nedsatt hørsel kan ha behov for tilrettelegging både av fysiske omgivelser og av arbeidsoppgaver, for eksempel samtaleforsterker til telefon, FM-utstyr til bruk i møter, varsling til telefon og brannalarm, tolk på arbeidsplassen og støydempingstiltak.

Personer med varig nedsatt hørsel kan ha rett på hjelpemidler dersom hjelpemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å fungere bedre. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som formidler hjelpemidlene. De kan også gjøre en arbeidsplassvurdering og sammen med arbeidstakeren finne ut hvilken tilrettelegging som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en hensiktsmessig måte.

Hjelpemiddelsentralen gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler. Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste på nettsidene til NAV.

Les om inkluderende arbeidsliv på nettsidene til NAV.

Les om teknisk tilrettelegging.

Kilder

NAV – arbeid. Informasjonsside fra NAV om arbeid.

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir inkludert i utdanning og arbeidsliv.

NAV – tilrettelegging. Informasjonsside fra NAV om tilrettelegging av arbeid.

Lover og forskrifter

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. av 17. juni 2005 nr. 62. Hentet 8. februar 2019, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019