Tolk på arbeidsplassen

Døve eller personer med sterk hørselsnedsettelse har etter Lov om Folketrygd rett på tolk på arbeidsplassen. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som har ansvar tolketjenesten, både å fatte vedtak om tolk og ta imot bestilling på tolk.

To typer tolk

Det er to typer tolk som kan være aktuelt. Det er tegnspråktolk eller skrivetolk. Personer med nedsatt hørsel som behersker tegnspråk benytter som regel en tegnspråktolk. En skrivetolk skriver alt som blir sagt på en PC, og den hørselshemmede kan lese teksten på en skjerm.

Tolken kan være fysisk til stede eller tolke via bildetelefon.

Tolking via bildetelefon kan foregå både på tegnspråk og som skrivetolking. Det kan noen ganger være enklere å få tak i en bildetolk enn en tolk som møter opp fysisk, særlig når det er behov for tolk på kort varsel. Bildetolkutstyr lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral og er forbeholdt personer som er i arbeid.

Les mer om tolketjenesten.

Kilder

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

NAV – Tolk. Informasjon fra tolketjenesten for personer med hørselshemning (tunghørte og døve) og døvblinde.


										
					
Sist oppdatert 04.09.2019