Utdanning

Denne siden henvender seg direkte til deg som har nedsatt hørsel.

Her kan du lese om hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging når det gjelder utdanning etter videregående skole (i alfabetisk rekkefølge).

NAV Hjelpemiddelsentral gir, i samarbeid med NAV-kontoret, råd og veiledning om hva som skal til for å delta i arbeid ved å vurdere utdannings- og arbeidsmuligheter, aktuelle tiltak og virkemidler. Les mer om arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Hjelpemidler

Har du nedsatt hørsel har du rett på hjelpemidler for å kompensere for hørseltapet. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som formidler dette. De har god kompetanse på ulike hjelpemidler for personer med nedsatt hørsel og kan bistå med utprøving av ulikt utstyr.

Les mer om hjelpemidler og teknisk tilrettelegging.

Lånekassen – ekstra stipend

Nedsatt hørsel kan gjøre det ekstra krevende å gjennomføre en utdanning. Du bruker kanskje mer energi enn andre for å få med deg det som blir sagt under forelesninger, i kollokviegrupper og gruppearbeid.

Det kan være vanskelig for deg å ha en jobb ved siden av studiene slik som mange andre studenter har. Noen bruker også lengre tid på utdanningen på grunn av hørselsnedsettelsen. Det kan også kreve litt ekstra å få tilretteleggingen på plass.

Lånekasse har en ordning hvor du kan søke om ekstra stipend og støtte over en lengre periode. Det du kan få er:

  • ekstra stipend hver måned
  • støtte i to ekstra måneder om sommeren
  • støtte til forsinkelse utover et undervisningsår

Les mer om ekstra stipend og støtte fra Lånekassen.

Mentor

Hvis du trenger praktisk bistand og veiledning, har NAV en ordning som kalles mentor. Med denne ordningen kan NAV avlønne en medstudent som kan hjelpe deg med diverse praktiske oppgaver. For eksempel kan man få kopi av notater fra forelesninger eller få hjelp av vedkommende til å gå gjennom vanskelige tekster eller notater fra forelesninger hvor man ikke har fått med seg alt. Mentoren kan også bistå med å minne foreleser og medstudenter om å bruke mikrofon.

Ta kontakt med ditt NAV-kontor for mer informasjon.

Særskilt vurdering

Ved søknad til høyskole/universitet kan du be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (for eksempel sykdom eller funksjonsnedsettelse) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. Du må oppfylle kravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav, hvis det finnes.

Det er også mulig å søke om å få tidlig svar på søknaden, noe som kan gi bedre tid til tilrettelegging av studiesituasjonen.

Les mer om særskilt vurdering og tidlig opptak ved å søke på hjemmesiden til Samordna opptak.

Tilretteleggingstjeneste

De fleste høyskoler og universitet har en tilretteleggingstjeneste for studenter med nedsatt funksjonsevne. De har god kompetanse på hvilke muligheter som finnes og tar initiativ til samarbeid. Du bør ta kontakt i god tid før studiestart for å avtale et møte. Du kan også ta kontakt med tilretteleggingstjensten hvis du trenger bistand med studievalg.

Tolk

Du kan ha rett til tolk under utdanning. Da trenger du et eget vedtak om dette fra tolketjenesten, som ligger under NAV Hjelpemiddelsentral. Etter at du har fått vedtaket bestiller du tolk fra tolketjenesten. Studenter som har nedsatt hørsel og behersker tegnspråk bruker som regel tegnspråktolk.

Hvis du ikke kan tegn kan du bestille en skrivetolk. Da skriver tolken det som blir sagt på en PC og du kan lese på skjermen. Dette kan være en god hjelp for eksempel under forelesninger, men også under gruppearbeid.

Les mer om tolketjenesten på nav.no.

Transport

Dersom det er utfordrende å komme seg til og fra studiestedet, finnes det transportordninger som fylkeskommunal TT-ordning, NAV arbeids- eller utdanningsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne, grunnstønad til transportutgifter og tilleggsstønad til reiseutgifter under arbeidsrettede tiltak.

Ta kontakt med fylkeskommunen din og/eller ditt NAV-kontor.

Les mer

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning i Norge – fra barnehage til voksenopplæring (PDF).Hentet 4. april 2017, fra Regjeringen.no.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Dette materialet er også nyttige for de som skal undervise elever/studenter både i og etter videregående opplæring og for elevene/studentene selv.


										
					
Sist oppdatert 08.02.2019